MOSPILAN 20 SP

Mospilan 20 SP vodeći insekticid za suzbijanje lisnih ušiju. Također ga odlikuje izvrsna učinkovitost u suzbijanju brojnih problematičnih štetnika (tripsi, mineri, štitasti moljci, zlatica, kr. buha.) Primjenjuje se na krumpiru, šećernoj repi, duhanu, jabuci, breskvi, krastavcima te paprici.
 

Aktivna tvar: acetamiprida 20 %

Djelovanje
MOSPILAN 20 SP vodeći insekticid za suzbijanje lisnih ušiju. Također ga odlikuje izvrsna učinkovitost u suzbijanju brojnih problematičnih štetnika (tripsi, mineri, štitasti moljci, zlatica, kr. buha.) Insekticid je za folijarnu primjenu iz skupine neonikotinoida. Djelatna tvar u sredstvu ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih organizama na način koji se razlikuje od insekticida iz skupine organofosfornih spojeva, karbamata i piretroida. Zbog toga MOSPILAN 20 SP djeluje i na one štetnike koji su postali djelomično ili potpuno otporni na insekticide iz spomenutih skupina. MOSPILAN 20 SP pokazuje izrazito sistemično i translaminarno djelovanje pa se ravnomjerno raspoređuje u biljci te u malim količinama (dozama) pruža dugotrajnu zaštitu.

Primjena i doziranje

MOSPILAN 20 SP je sistemik koji se primjenjuje na:

krumpiru za suzbijanje:

 • krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)  kada je većina ličinki u stadiju L1 i L2 u količini od 0,08 do 0,12 kg/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha (8-12 g sredstva u 20-40l vode na 1000 m2);

šećermoj repi za suzbijanje:

 • repinog buhača (Chaetocnema tibialis),
 • repine pipe (Bothynoderes punctiventris) i
 • crne repine uši (Aphis fabae)

*u količini od 0,125 kg/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha (12,5 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m2);

duhanu za suzbijanje:

 • lisne uši (Aphididae)  u količini od 0,125 kg/ha (12,5 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m2)
 • duhanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini od 0,3 kg/ha (30 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m2);

jabuci za suzbijanje:

 • jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella) u koncentraciji 0,035 %;
 • jabučne ose pilatke (Hoplocampa testudinea)  u koncentraciji 0,025-0,035 %
 • minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) u koncentraciji 0,025-0,035 %

breskvi za suzbijanje:

 • breskvine zelene uši (Myzus persicae) u koncentraciji od 0,0125% do 0,015%;

paprici i krastavcima za suzbijanje:

 • lisnih uši (Aphididae) u koncentraciji 0,0125 %;
 • kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) u zaštićenom prostoru u koncentraciji 0,03 % uz dva tretiranja u razmaku 3-4 dana;

Na krumpiru, duhanu, rajčici, krastavcima i paprici dopuštena su najviše dva prskanja godišnje, a u šećernoj repi najviše jedno prskanje godišnje. U voćarstvu sredstvo valja rabiti prije početka srpnja jer je opasno za predatore. Ne prskati u cvatnji i za vrijeme leta pčela. Izbjegavati da pčele dođu na neosušeno škropivo. Prskati isključivo nakon leta pčela. Upotreba iz zrakoplova nije dopuštena.

Miješanje MOSPILAN 20 SP ne smije se miješati s bakarnim fungicidima, dodinom i fentinhidroksidom.

Fitotoksičnost; upotrijebljen u preporučenim količinama i na opisani način nije toksičan za biljke.

Karenca
Mospilan ima izrazito kratku karencu. Za rajčicu i krastavce traje 3 dana, za krumpir i papriku 7 dana, za breskve 14 dana, za duhan, šećernu i stočnu repu 35 dana. Domaće životinje ne treba puštati na ispašu 14 dana da se spriječi kontaminacija mlijeka.

Radna karencaiznosi iznosi 24 sata.

Otrovnost; po sadržaju djelatne tvari razvrstan je u III. skupinu otrova prema Zakonu o otrovima.