FARAON

Faraon je sistemični herbicid namijenjem suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu bez podusjeva, te na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini.

Aktivna tvar

dikamba 480 g/l

Formulacija

koncentrata za otopinu

Djelovanje

Selektivan hormonski herbicid kojeg biljka usvaja putem lista i korijena. U biljci se kreće uzlaznim i silaznim tokovima.

Primjena

FARAON se upotrebljava za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova:


u kukuruzu bez podusjeva (za zrno i silažu) u količini od 0,5-0,7 l/ha (50-70 ml u 10-40 l vode/1000m2), primjenom poslije nicanja, kad kukuruz razvije 3-5 listova, po cijeloj površini ili primjenom u trake, pri čemu se navedena doza odnosi na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene u trake prska se pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm, uz međurednu kultivaciju. Ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu.

na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: osjaka (Cirsium spp.), svinjka (Sonchus spp.), mračnjaka (Abutilon spp.), dikice (Xanthium spp.), šćirova (Amaranthus spp.), slaka (Convolvulus spp.) i dr., u dozi 1-1,5 l/ha (100-150 ml/1000m2), u vrijeme cvatnje korova. Primjena na strništima dozvoljena je samo na srednje teškim i težim tipovima tala, pod uvjetom da nagib parcele ne prelazi 6% i da se podzemna voda nalazi na više od 4 m dubine.

Fitotoksičnost

Ako se upotrijebi na pravilan način i u propisanim količinama FARAON nije fitotoksičan za usjeve u kojima se rabi. Ne koristiti preparat u neposrednoj blizini nasada i korisnog drveća. Kod primjene treba spriječiti zanošenje na sve susjedne širokolisne usjeve (repa, grah, lucerna, soja, suncokret, duhan i dr.). Na tlu koje je tretirano nižom dozom ne smije se sijati drugi usjev najmanje 60 dana.

Miješanje

Ne smije se miješati s insekticidima, sa svim kloracetanilidnim graminicidima (alaklor, acetoklor, propizoklor, metolaklor, dimetenamid i flufenacet) i sa svim sulfonilureja herbicidima (nikosulfuron, prosulfuron, tifensulfuron, primisulfuron). Sulfonilureja herbicidi mogu se primjeniti najkasnije 4 dana prije tretiranja ili najranije 4 dana nakon primjene ovog herbicida.

Karenca

Za silažni kukuruz iznosi 70 dana. U kukuruzu za zrno osigurana je vremenom i načinom primjene. Tretirani korovi ne smiju se koristiti za ishranu mliječnih domaćih životinja.