PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih travnih te jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Aktivna tvar

s-metolaklor 312,5 g/l + terbutilazin 187,5 g/l

Formulacija

tekuća koncentrirana suspenzija.

Primjena

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova (običnog koštana, muharika, obične svračice, i divljeg prosa) te jednogodišnjih širokolisnih korova (bijele lobode, šćira, pelinolisne ambrozije, velikog dvornika, i dr.) u kukuruzu za zrno i silažu.

Upotrebljava se:

  • nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza

u količini 4 - 5 l/ha, uz utrošak 200 – 400 l/ha vode (400 - 500 ml u 20 – 40 l vode 1.000 m²).

4 l/ha (400 ml/1.000 m²), na lakšim humusom siromašnijim tlima, kao i u sušnim područjima
(manje od 750 mm oborina).

5 l/ha (500 ml/1.000 m²), na srednje teškim i teškim te humusom bogatijim tlima u vlažnijim područjima
(više od 750 mm oborina).

  • nakon nicanja do 3 lista kukuruza ali prije ili u nicanju korova,

u količini 4,5 l/ha (450 ml/1.000 m²). Kod primjene nakon nicanja korova sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na muharike  i divlje proso  kao i kada su korovi u suši.

 

Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje.

Ako je kukuruz u monokulturi ne preporuča se koristiti sredstvo dulje od dvije godine uzastopce.

Ne smije se koristiti na kosim erozivnim tlima, tlima s pH vrijednošću iznad 7,2 i na lakim pjeskovitim tlima.

Karenca

          OVP za kukuruz za zrno
          Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).