MIKAL PREMIUM F

Mikal premium F je kombinirani fungicid koji se koristi za suzbijanje uzročnika peronospore i crne pjegavosti rozgve vinove loze (Plasmopara viticola, Phomopsis viticola).

Sastav fosetil aluminij 50% + folpet 25% + iprovalikarb 4,1%

Formulacija močive samodispergirajuće mikrogranule (WG)

Primjena
Mikal premium F je kombinirani fungicid koji se koristi za suzbijanje slijedećih bolesti vinove loze:

  • plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola),
  • crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola)

u količini 3 kg/ha uz utrošak 1000 L škropiva/ha.

Može se najviše 3 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 12-14 dana.

Miješanje
Sredstvo se ne smije miješati sa fungicidima na osnovi bakra, ditiokarbamata i lužnatim preparatima.

Fitotoksičnost
Primijenjen u propisanim količinama i na opisani način Mikal premium F nije fitotoksičan za vinovu lozu.

Karenca
42 dana za vinovu lozu.