Štetnici jabuke

Osim bolesti, jabuku napadaju i mnogi štetnici o kojima možete pročitati više u člancima ispod.

Jabučni savijač

Cydia pomonella L.   Jabučni savijač najvažniji je štetnik u intenzivnim nasadima jabuke. Protiv ovog štetnika provode se 1 do 2 pa čak do 7 tretiranja godišnje stoga se najveći dio mjera suzbijanja štetnika u nasadima upravo odnosi na ovu vrstu. Smatra se da može izazvati štetu u visini od 50% potencijalnog prinosa, s time da mu je u novije vrijeme štetnost jako porasla što se pripisuje klimatskom zatopljenju zbog čega je pojava ove vrste sve ranija i jača.

Voćni crveni pauk

Panonychus ulmi Koch   Voćni crveni pauk odavno je poznat kao štetnik voćaka, a tek od 1960. godine postaje važnijim štetnikom plantažnih nasada jabuka, najprije u Međimurju, a kasnije i drugdje u Hrvatskoj. Međutim, od tada se brojnost populacija općenito smanjuje pa se smatra da pojava ovog pauka postaje problem samo tamo gdje je izazvan nekom pogrešnom mjerom. Postoji više teorija o osciliranju pojave crvenog pauka.

Savijač kožice ploda

Capua reticulana Hb.   Kao štetnik, savijač kožice ploda otkriven je prvi puta u okolici Varaždina 1964. godine. Jaki napadi ovog štetnika javljaju se uglavnom u plantažnim voćnjacima u kojima se provodi intenzivna, ponekad i pretjerana, zaštita uz primjenu univerzalnih insekticida. Ovaj štetnik najčešće napada jabuku i krušku.

Jabučna krvava uš

Eriosoma lanigerum Hausm.   Smatra se da je ovaj štetnik introduciran u Europu iz Sjeverne Amerike još krajem 18. stoljeća. Vrlo je proširena u nas i to češće u intenzivnim voćnjacima. Jedan od razloga jest da se rado naseljuju na brojnim ranama koje su nastale rezidbom.

Jabučna koma uš

Lepidosaphes ulmi Lind.   Jabučna koma uš je čest štetnik kod nas. Najčešće se nalazi na jabukama i kruškama.

Kalifornijska štitasta uš

Quadraspidiotus perniciosus Comst.   Kalifornijska štitasta uš često se naziva i San Jose uš prema kalifornijskoj dolini San Jose. Domovina ovog štetnika je Kina odakle je prenesena u Sjevernu Ameriku. U Europi je otkrivena 1928. godine u Mađarskoj pa u Subotici odakle se ubrzo proširila i u Hrvatsku. Spada u karantenske štetnike (lista A2) za našu i većinu drugih europskih zemalja.

Jabučni cvjetar

Anthonomus pomorum L.   Jabučni cvjetar jedan je od najvažnijih štetnika jabuke u našoj zemlji.

Jabučni svrdlaš

Rhynchites bacchus L.   Jabučni svrdlaš čest je štetnik jabuka. Najveće štete nanosi u godinama s hladnim proljećem kada je razvoj voćaka usporen. Ova vrsta prenosi spore gljivica Monilia vrste.

Moljac vijugavih mina

Lyonetia clerkella L.

Patuljasti moljac miner

Stigmella malella Stt.   Ovaj štetnik napada jabuku, kod nas je vrlo čest i može izazvati velike štete.

Moljac kružnih mina

Leucoptera malifoliella Zell.   Ovaj miner može biti vrlo štetan jer se u Hrvatskoj često javlja u velikom broju.

Moljac točkastih mina

Phyllonorycter pomifoliella Zell.   Moljac točkastih mina samo povremeno nanosi velike štete.

Mali mrazovac

Operophtera brumata L.   Česti je štetnik koji se javlja u rastresitom tipu nasada jabuka, posebno u blizini šuma. Periodični je štetnik.

Jabučna pepeljasta uš

Dysaphis plantaginea Pass.   Jabučna pepeljasta uš je najštetnija vrsta lisnih ušiju u Hrvatskoj. Proširena je u cijeloj Europi, ali i na drugim kontinentima.

Jabučna buha

Psylla mali Schm.   Ozbiljan je štetnik jabuke samo u netretiranim voćnjacima. Široko je rasprostranjena i česta u Europi.

Jabučna osica

Hoplocampa testudinea Klug.   Jabučna osica javlja se sve češće u intenzivnim nasadima jabuka što ju svrstava u najvažnije štetnike jabuka.

Jabučna zelena uš

Aphis pomi De Geer   Ovaj štetnik je proširen po cijeloj Europi, a vrlo je čest i kod nas. Osim jabuke napada i krušku.

Jabučni staklokrilac

 Synanthedon myopaeformis Borch.   Jabučni staklokrilac važan je štetnik plantažnih nasada jabuka.

Travna uš jabuke

Rhopalosiphum insertum Walk.

Granotoč

Zeuzera pyrina L.   Ovaj štetnik napada gotovo sve vrste voćaka. Jedan je od najvažnijih štetnika nasada jabuke i kruške u mediteranskom području.

Jabučni moljac

Yponomeuta malinellus Zell.   Ovaj štetnik je dosta rijedak u Hrvatskoj.

Rogati cvrčak

Stictocephala bisonia Kopp & Yonke   Ovaj štetnik je američkog podrijetla.

Najnovije objave