Parceliranje voćnjaka

PinovaSoft

PinovaSoft


Kada se nasad podiže na većoj površini, vrlo je važno da se ta površina podijeli na parcele.

Obično se kroz sredinu voćnjaka, koji je najkomunikativniji dio nasada, izgradi glavni put za koji je potrebno ostaviti 25 do 30 m razmaka. Na glavni put spajaju se, s desne i lijeve strane, pomoćni putovi. Ti putovi su manje širine, dovoljne da se traktori i ostala mehanizacija može nesmetano kretati i u vrijeme kada se voćke potpuno razviju. Redovi voćaka susjednih parcela trebali bi se podudarati u širini i pravcu pružanja radi mehanizirane obrade tla i drugih radova.

Veličina parcele je vrlo bitna. O njoj ovisi buduća organizacija rada i mogućnost primjene suvremene pomotehnike u voćnjaku. Veličina parcele često varira zbog reljefa. Preporučuje se da veličina parcele, koja se može mehanizirano obrađivati, ne bude veća od 6 do 10 ha. Parcele bi trebale biti okrenute u pravcu najčešćeg vjetra. U slučaju da je parcela izložena jakim vjetrovima ili je na terenu s većim nagibom, potrebno je da parcela bude manje veličine, od 5 do 6 ha. U slučaju više parcela, preporučljivo je da sve budu jednake veličine.

Vođenje evidencije parcela omogućeno je putem aplikacije PinovaDoc kroz ovu kategoriju korisnik upisuje osnovne podatke o  katastarskim česticama i Arkod parcele koje ima u vlasništvu ili zakupu te inventuru nasada odn. usjeva. Link za informacije o aplikaciji PinovaDoc: http:// http://pinova-doc.com/hr_HR/primjena .

Izdvojeni sadržaj