Uljana repica u fazi butonizacije

Uljana repica u fazi butonizacije

Obrada, priprema tla i gnojidba uljane repice

Najsigurniju, najtočniju i najracionalniju gnojidbu odredit ćemo ako obavimo analizu tla. Nakon obavljene analiza tla moguće planirati pravilnu gnojidbu za određeni prinos zrna uljane repice.

Obrada i priprema tla za uljanu repicu

Obrada tla za uljanu repicu ovisi o pretkulturi. Budući da su strne žitarice najčešća pretkultura, odmah nakon žetve treba obaviti prašenje strništa na dubinu 12 - 15 cm. 

Najkasnije 2 - 3 tjedna prije sjetve treba obaviti oranje 25 - 30 cm zajedno s dodavanjem gnojiva za osnovnu gnojidbu, a nakon oranja obvezatno je zatvaranje brazde radi čuvanja vlage. Na taj način tlo će se do sjetve dovoljno slegnuti i pred sjetvu će jedan ili dva prohoda sjetvospremača do dubine sjetve osigurati kvalitetnu pripremu te izjednačeno i brzo nicanje.

Gnojidba uljane repice

Uljana repica ima velike potrebe u svim makrohranivima, a osobito: dušiku, kaliju, sumporu i kalciju. Kalcizacija (kalcifikacija) tla je osobito djelotvorna kod uljane repice, pri čemu se kod povećanja pH ne smije jednokratno aplicirati više od 2 - 2,5 t/ha vapnenca.

Za izgradnju 100 kg suhe tvari uljanoj repici treba osigurati:

7 kg N

2,5 kg P2O5

10 kg K2O

Gnojidbom bi trebalo dodati:

140 - 160 kg/ha N

80 - 120 kg/ha P2O5

160 - 180 kg/ha K2O

Jedna tona prinosa uljane repice iznosi oko:

70 kg/ha N

25 kg/ha P

100 kg/ha K

Pravilo gnojidbe

  1.  oranjem zaorati 1/2 namijenjenih gnojiva za osnovnu gnojidbu P2O5 i K2O (NPK 7:20:30, 8:26:26, 6:18:36 ...) te 1/3 dušičnih gnojiva (UREA)
  2.  predsjetveno treba dati drugu 1/2 fosfornih i kalijevih gnojiva
  3.  u proljeće kroz prihranu dodajemo ostale 2/3 N gnojiva:

Prva prihrana u početku proljetnog porasta, treba obaviti odmah u početku kretanja vegetacije u proljeće s 200 - 250 kg/ha KAN-a, kako bi se pospješila regeneracija usjeva nakon zime i osiguralo optimalno prolaženje III i  IV etape organogeneze.

Druga prihrana 2 - 3 tjedna nakon prve prihrane (ne kasniti). Druga prihrana se obavlja neposredno prije faze pupanja (najčešće dva do tri tjedna nakon prve) sa 150 - 200 kg/ha KAN-a, kako bi se potencirala što veća fotosintetska aktivnost u fazi intenzivnog porasta. Dobra ishranjenost usjeva u ovoj fazi garancija je da će se što veći broj zametnutih pupova razviti u plod - komušku.

Primjer gnojidbe uljane repice:

Vrsta gnojiva

Osnovna

Predsjetvena

Prihrana

NPK 7:20:30

250 kg/ha

250 kg/ha


NPK 15:15:15
KANI.  200 kg/ha

II. 100 kg/ha

Urea

50 kg/ha
Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj