Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori

Završeno je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori, koje je trajalo od 22. travnja do 06. svibnja 2014. godine.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe su javno dostupne na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, kao i izvješće o provedenom savjetovanju.

Predloženi Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori.

NACRT PRIJEDLOGA

ZAKONA O HRVATSKOJ KOMORI AGRONOMA

(alternativno HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA AGRONOMIJE)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva te uređuje temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti, članstvo i financiranje u Hrvatskoj agronomskoj komori (u daljnjem tekstu: Komora).

(2) U Komoru se obvezno udružuju agronomi radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba, koji obavljaju stručne i savjetodavne poslove, a za obavljanje kojih im se izdaje strukovno ovlaštenje (u daljnjem tekstu ovlašteni agronomi).

(3) Prema članku 22. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 149/09., 127/10., 50/12. i 120/2012.) stručni i savjetodavni poslovi iz područja poljoprivrede iz stavka 2. ovoga članka jesu projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja poljoprivredne proizvodnje, savjetovanje o uzgoju, uređivanju, korištenju poljoprivrednih resursa, izgradnji objekata, odabiru opreme, uređaja, procesa i sustava, stručno osposobljavanje za radove u poljoprivredi, ispitivanje kvalitete proizvoda, sudjelovanje u sudskom vještačenju, izrada i revizija stručnih studija i planova, izrada i kontrola projekata i stručne dokumentacije.

Članak 2.

„Agronom“ u smislu ovoga Zakona jest osoba koja ima stečenu kvalifikaciju Razine 7: sveučilišni diplomski studiji; specijalistički diplomski stručni studiji; poslijediplomski specijalistički studiji i Razine 8.1: poslijediplomski znanstveni magistarski studiji; te Razine 8.2: poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji; obrana doktorske disertacije izvan studija i s njom izjednačeni akademski i stručnih naziv iz biotehničkih znanosti poljoprivredne struke (agronomske struke), a sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 120/2012.), koja je kvalifikaciju stekla u Republici Hrvatskoj ili je kvalifikaciju stekla u inozemstvu ako joj je sukladno posebnim propisima priznata istovjetnost inozemne diplome.

Članak 3.

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i prava svojih članova, skrbi da ovlašteni agronomi obavljaju svoje poslove savjesno i u skladu sa zakonom te promiče, zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Članak 4.

(1) Komora ima svojstvo pravne osobe.

(2) Sjedište je Komore u Zagrebu.

(3) Komora ima svoj znak, pečat i žigove.

(4) Izgled i način korištenja znaka, pečata i žigova propisat će se Statutom komore (u daljnjem tekstu Statut).

II   ZADACI

Članak 5.

(1) Komora obavlja ove poslove kao javne ovlasti:

– vodi Popis ovlaštenih agronoma (u daljnjem tekstu: Popis agronoma),

– daje, obnavlja i oduzima ovlaštenja agronomima za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe,

– utvrđuje visinu upisnine i članarine u Komoru,

– utvrđuje profesionalne obveze članova i njihovo obavljanje u skladu s kodeksom strukovne etike,

– provodi stručne ispite za ovlaštene agronome, sukladno posebnom propisu o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita kojega donosi ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar),

– druge poslove koji su ovim i posebnim zakonima utvrđeni kao javne ovlasti Komore.

(2) Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

Članak 6.

Pored poslova iz članka 5. ovoga Zakona Komora obavlja i sljedeće:

– promiče razvoj struke i skrbi o stručnom usavršavanju članova,

– potiče donošenje propisa kojima se utvrđuju javne ovlasti Komore u skladu s kriterijima europske i svjetske prakse,

– zastupa interese svojih članova,

– daje stručna mišljenja kod pripreme propisa iz područja agronomske struke,

– organizira stručno usavršavanje svojih članova,

– izdaje stručno znanstvene časopise te druge stručne publikacije Komore,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Komore.

III. USTROJSTVO

Članak 7.

Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori posredno u tijelima Komore preko svojih izabranih predstavnika u Skupštini komore i neposredno u strukovnim razredima i drugim oblicima ustrojavanja i rada koji se utvrđuju Statutom.

TIJELA KOMORE

Članak 8.

Tijela Komore jesu:

– Skupština Hrvatske komore agronoma (u daljnjem tekstu: Skupština komore),

– Vijeće Hrvatske komore agronoma (u daljnjem tekstu: Vijeće komore),

– Nadzorni odbor Hrvatske komore agronoma (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor komore), i

– Predsjednik Hrvatske komore agronoma (u daljnjem tekstu: Predsjednik komore).

SKUPŠTINA KOMORE

Članak 9.

(1) Skupštinu komore čine izabrani predstavnici članova.

(2) U Skupštini komore se osigurava razmjerna zastupljenost članova.

(3) Skupština komore se može održati i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna većina svih članova Skupštine.

(4) Članovi komore neposrednim izborima biraju članove Skupštine komore na mandat u trajanju četiri godine.

(5) Način izbora članova Skupštine komore propisat će se Statutom.

Članak 10.

Skupština komore:

– donosi Statut i druge opće akte,

– donosi temeljni program rada,

– donosi godišnji proračun i prihvaća izvješće o izvršenju proračuna,

– donosi odluku o visini upisnine i članarine,

– donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore,

– donosi Poslovnik o radu Skupštine,

– donosi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome,

– donosi Pravilnik o cijenama usluga Komore i utvrđuje cijene usluga Komore,

– donosi Kodeks strukovne etike ovlaštenih agronoma (u daljnjem tekstu: Kodeks strukovne etike),

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom.

VIJEĆE KOMORE

Članak 11.

(1) Vijeće komore čine predsjednik Komore i izabrani predstavnici članova.

(2) Vijeće komore:

– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština komore,

– donosi Pravilnik o radu stručne službe Komore,

– predlaže odluke te donosi zaključke i stajališta o pitanjima koja se predlažu Skupštini komore,

– utvrđuje i usklađuje interese članova,

– obavlja i druge poslove propisane Statutom.

NADZORNI ODBOR KOMORE

Članak 12.

(1) Nadzorni odbor komore ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješuje Skupština komore.

(2) U Nadzorni odbor komore ne mogu biti birani članovi Skupštine komore.

(3) Nadzorni odbor komore nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore,

– materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,

– rad Stručne službe Komore, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

PREDSJEDNIK KOMORE

Članak 13.

(1) Predsjednika komore bira i razrješuje Skupština komore iz reda svojih članova.

(2) Predsjednik komore:

– zastupa Komoru,

– vodi i nadzire poslovanje,

– saziva sjednice Skupštine komore i Vijeća komore,

– provodi odluke i zaključke tijela Komore,

– odgovoran je za zakonitost rada Komore.

(3) Predsjednik Komore jest i predsjednik Vijeća komore.

(4) Predsjednik Komore bira se na mandat u trajanju četiri godine.

STRUKOVNI RAZREDI KOMORE

Članak 14.

Strukovni razredi i smjerovi unutar strukovnog razreda, njihovo djelovanje i tijela strukovnih razreda propisat će se Statutom.

STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Članak 15.

(1) Stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove za Komoru obavlja Stručna služba Komore.

(2) Ustrojstvo i djelokrug Stručne službe propisat će se Statutom.

IV. AKTI KOMORE – STATUT

Članak 16.

(1) Statut obvezno sadrži odredbe o:

– ustrojstvu Komore,

– načinu odlučivanja, biranja i trajanja, odnosno opoziva mandata članova u tijelima Komore,

– sazivanju i održavanju sjednica tijela Komore,

– postupku upisa u Popis ovlaštenih agronoma,

– načinu vođenja Popisa ovlaštenih agronoma,

– strukovnim zadacima i stručnom smjeru ovlaštenog agronoma,

– pravima i dužnostima ovlaštenih agronoma,

– lakšim i težim povredama dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma i kaznama za te povrede,

– stegovnom postupku za utvrđivanje povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma,

– tijelima za pokretanje i vođenje stegovnog postupka,

– ustrojstvo i djelokrug Stručne službe Komore,

– načinu ostvarivanja interesa članova te

– javnosti rada Komore.

(2) Statut može sadržavati i odredbe o drugim pitanjima od značaja važnim za njezine članove.

(3) Statut donosi Skupština komore, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 17.

Iznimno od članka 11. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona prijedlog prvog Statuta priprema Upravni odbor uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaduženog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), donosi ga Skupština komore i objavljuje se u »Narodnim novinama« sukladno članku 43. stavku 4. ovoga Zakona.

KODEKS STRUKOVNE ETIKE

Članak 18.

(1) Kodeksom strukovne etike utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore.

(2) Kodeks strukovne etike donosi Skupština uz prethodno mišljenje Ministarstva, a objavljuje se u službenom glasniku Komore.

CJENIK USLUGA

Članak 19.

(1) Skupština Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva utvrđuje cijene svojih usluga te donosi Pravilnik o cijenama svojih usluga.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

V. UPIS U POPIS OVLAŠTENIH AGRONOMA

Članak 20.

(1) Komora vodi Popis ovlaštenih agronoma utvrđen Statutom.

(2) Komora vodi i evidenciju o stegovnim postupcima, evidenciju o članovima ispisanim iz Popisa ovlaštenih agronoma te druge evidencije određene Statutom.

(3) Popis ovlaštenih agronoma i evidencije iz stavka 1. i 2. ovoga članka javne su knjige.

(4) Izvadci iz Popisa ovlaštenih agronoma i evidencije te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

(5) Na izdavanje javnih isprava iz stavka 4. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

STRUKOVNI NAZIV

Članak 21.

(1) Pravo uporabe strukovnoga naziva ovlašteni agronom stječe se upisom u Popis ovlaštenih agronoma.

(2) Rješenje o upisu u Popis ovlaštenih agronoma iz stavka 1. ovoga članka donosi tijelo Komore određeno Statutom.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka je upravni akt.

Članak 22.

(1) Ovlašteni agronom može obavljati poslove stručnoga smjera za koji je školovan.

(2) Stručni smjer ovlaštenog agronoma određuje se prema strukovnim zadacima.

(3) Strukovni zadaci za svaki stručni smjer ovlaštenog agronoma propisat će se Statutom.

UVJETI ZA UPIS U POPIS OVLAŠTENIH AGRONOMA

Članak 23.

(1) Ovlašteni agronomi svojstvo člana Komore stječu upisom u Popis ovlaštenih agronoma.

(2) Pravo na upis u Popis ovlaštenih agronoma ima fizička osoba koja ispunjava ove uvjete:

1)      da je hrvatski državljanin,

2)      da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,

3)      da je potpuno poslovno sposobna,

4)      da je zdravstveno sposobna osoba za obavljanje poslova,

5)      da je u Republici Hrvatskoj stekla kvalifikaciju Razine 7: sveučilišni diplomski studiji; specijalistički diplomski stručni studiji; poslijediplomski specijalistički studiji i Razine 8.1: poslijediplomski znanstveni magistarski studiji; te Razine 8.2: poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji; obrana doktorske disertacije izvan studija i s njom izjednačeni akademski i stručni naziv iz biotehničkih znanosti, poljoprivredne struke ili je kvalifikaciju stekla u inozemstvu ako joj je sukladno posebnim propisima priznata istovjetnost inozemne diplome,

6)      da ima tri godine radnog staža u struci i položen stručni ispit ili doktorat iz područja određenog stručnog smjera,

7)      da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za djela iz članka 24. ovoga Zakona,

8)      da ne obavlja poslove koji su nespojivi s agronomskom djelatnošću te

9)      da je dostojna za obavljanje agronomske djelatnosti.

NEDOSTOJNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 24.

Nije dostojna za obavljanje agronomskih poslova osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti i za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

ODBIJANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Članak 25.

(1) Upis ili ponovni upis u Popis ovlaštenih agronoma odbija se rješenjem ako osoba koja je podnijela zahtjev za upis ili ponovni upis u Popis ovlaštenih agronoma ne ispunjava uvjete iz članka 23. stavka 2., odnosno članka 29. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt.

MIROVANJE ČLANSTVA U KOMORI

Članak 26.

(1) Ovlaštenom agronomu članstvo u Komori miruje:

1. ako je u pritvoru,

2. ako je izabran ili imenovan na javnu profesionalnu dužnost,

3. ako se zaposli u tijelima državne uprave ili lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Rješenje o mirovanju donosi tijelo Komore određeno Statutom.

(3) Za vrijeme mirovanja ovlaštenom agronomu miruju sva prava i obveze u Komori.

(4) Po prestanku mirovanja ovlašteni agronom stječe ponovno prava i obveze koja proizlaze iz članstva u Komori.

(5) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka je upravni akt.

PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI

Članak 27.

Ovlaštenom agronomu prestaje članstvo u Komori i pravo obavljanja poslova sa strukovnim nazivom ovlašteni agronom brisanjem iz Popisa ovlaštenih agronoma:

1. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo,

2. ako mu bude oduzeta ili djelomično oduzeta poslovna sposobnost,

3. ako postane trajno zdravstveno nesposoban za obavljanje poslova,

4. ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno sigurnosna mjera,

5. ako je stegovnom kaznom izgubio pravo obavljanja poslova,

6. kad se usvoji zahtjev podnositelja za prestanak članstva u Komori,

7. ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dulje od šest mjeseci,

8. ako obavlja poslove koji su nespojivi s agronomskom djelatnošću,

9. smrću.

Članak 28.

(1) Ovlašteni agronom u slučajevima iz članka 27. ovoga Zakona prestaje obavljati poslove:

1. u slučaju prestanka hrvatskog državljanstva,

2. u slučaju oduzimanja ili djelomičnog oduzimanja poslovne sposobnosti, od dana pravomoćnosti odluke o oduzimanju ili djelomičnom oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, odnosno sigurnosne mjere, od dana pravomoćnosti odluke suda,

4. u slučaju izricanja stegovne mjere zabrane obavljanja poslova, od dana konačnosti odluke o gubitku prava na obavljanje poslova,

5. u slučaju osude na bezuvjetnu kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, od dana pravomoćnosti odluke.

(2) U ostalim slučajevima ovlašteni agronom ne smije obavljati poslove od dana uredno dostavljenog rješenja tijela Komore određenoga Statutom o prestanku prava na obavljanje poslova.

PONOVNI UPIS U POPIS OVLAŠTENIH AGRONOMA

Članak 29.

(1) Osoba kojoj je prestalo članstvo u Komori ne smije biti ponovno upisana u Popis ovlaštenih agronoma:

1. ako joj je izrečena mjera zabrane obavljanja poslova, prije nego što ta zabrana istekne ili bude obustavljena,

2. ako joj je izrečena stegovna mjera zabrane obavljanja poslova, prije proteka vremena na koje se zabrana odnosi.

(2) U ostalim slučajevima ovlašteni agronom kojemu je prestalo članstvo u Komori može zahtijevati ponovan upis u Popis ovlaštenih agronoma kad prestanu razlozi zbog kojih mu je prestalo članstvo u Komori.

OBAVJEŠTAVANJE KOMORE O POKRETANJU POSTUPAKA

Članak 30.

(1)   Ovlašteni agronom je dužan obavijestiti Komoru ukoliko je protiv njega pokrenut prekršajni ili kazneni postupak, određen pritvor, izrečena osuđujuća presuda te o odluci kojom je pravomoćno završen kazneni ili prekršajni postupak.

(2)   Sud je dužan obavijestiti Komoru o pokretanju prekršajnoga ili kaznenog postupka, određivanju pritvora protiv ovlaštenog agronoma, izricanju osuđujuće presude te o odluci kojom se pravomoćno završava kazneni ili prekršajni postupak protiv ovlaštenog agronoma.

ŽALBA

Članak 31.

Protiv rješenja nadležnog tijela Komore koje se odnosi na stjecanje, mirovanje i prestanak članstva u Komori sukladno članku 25., 26., 27., 28. i 29. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

VI. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 32.

(1) Ovlašteni agronom dužan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova mogao učiniti trećim osobama.

(2) Kada je ovlašteni agronom zaposlen kod pravne osobe, osiguranje od odgovornosti ugovara ovlašteni agronom samostalno.

(3) Uvjete osiguranja s osiguravateljima u ime svojih članova može dogovarati Komora s važnošću za sve ovlaštene agronome u Republici Hrvatskoj.  

(4) Ugovor o osiguranju od odgovornosti može s osiguravateljem sklopiti Komora u ime svojega člana ili ovlašteni agronom samostalno u skladu s uvjetima iz stavka 3. ovoga članka.

VII. FINANCIRANJE KOMORE

Članak 33.

Financijska sredstva za rad Komore osiguravaju se od:

– upisnine,

– članarine,

– naplatom usluga,

– donacija te

– drugih izvora u skladu sa zakonom.

VIII. STEGOVNE MJERE

Članak 34.

(1) Ovlašteni agronomi – članovi Komore odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma pred stegovnim tijelima Komore.

(2) Težom povredom smatra se osobito nedoličan odnos prema struci, odnosno prekoračenje načela i pravila utvrđenih Kodeksom strukovne etike koje ima teže značenje s obzirom na važnost ugrožena dobra, prirodu povrijeđene dužnosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja učinjena ili propuštena.

(3) Lakša povreda je narušavanje dužnosti ugleda i Kodeksa strukovne etike koje je manjeg značenja.

Članak 35.

(1) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma mogu se izreći ove stegovne mjere:

– ukor,

– novčana kazna i

– zabrana obavljanja poslova ovlaštenog agronoma u trajanju od 5 mjeseci do 5 godina.

(2) Za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog agronoma može se izreći opomena i novčana kazna.

Članak 36.

Statutom i aktima Komore pobliže se utvrđuju lakše i teže povrede, stegovne mjere i tijela koja pokreću i provode stegovni postupak u skladu s ovim Zakonom.

Članak 37.

(1) Novčana kazna iz članka 35. ovoga Zakona može se izreći u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

(2) Iznos novčane kazne uplaćuje se u korist Komore.

(3) Statutom se pobliže utvrđuje visina novčanih kazni za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenih agronoma i njihova namjena.

Članak 38.

(1) Stegovni postupak protiv ovlaštenog agronoma po službenoj dužnosti, na prijedlog ministra ili zainteresirane osobe, pokreće stegovno tijelo određeno Statutom.

(2) U stegovnom postupku protiv ovlaštenog agronoma koji nije propisan Statutom, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 39.

(1) Pravo na žalbu u stegovnom postupku za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera, pored ovlaštenog agronoma ima i podnositelj prijave.

(2) Žalba se podnosi drugostupanjskom tijelu Komore određenom Statutom.

(3) Protiv drugostupanjske odluke kojom je izrečena stegovna mjera može se pokrenuti upravni spor.

(4) Konačne odluke stegovnoga tijela Komore kojima su izrečene novčane kazne ovršne su isprave i Komora je ovlaštena tražiti njihovu prisilnu ovrhu.

Članak 40.

(1) Pravo pokretanja postupka za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog agronoma zastarijeva protekom jedne godine od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom dvije godine od učinjene povrede.

(2) Pravo pokretanja postupka za lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog agronoma zastarijeva protekom šest mjeseci od saznanja tijela ovlaštenog za pokretanje postupka, odnosno protekom jedne godine od učinjene povrede.

(3) Zastara vođenja postupka nastupa protekom tri godine od pokretanja postupka. Zastara se prekida svakom radnjom koja se poduzima radi vođenja postupka.

(4) Ovrha stegovne mjere zastarijeva šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja kojim je izrečena stegovna mjera ili od dana isteka roka za koji je ovrha stegovne mjere odgođena.

IX. NADZOR NAD RADOM KOMORE

Članak 41.

Nadzor nad radom Komore obavlja Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 42.

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) imenovati će Povjerenstvo za provođenje prvih izbora za članove Skupštine, članove Vijeća komore i predsjednika Komore.

(2) Pravo sudjelovanja na izborima za Skupštinu imaju svi agronomi koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju najmanje 3 godine radnog staža u struci, koji udovoljavaju općim uvjetima iz članka 23., koji nisu u mirovini i nisu u suprotnosti s odredbama članka 26. ovoga Zakona.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka:

– utvrdit će izborna pravila za provođenje prvih izbora za članove Skupštine, članove Vijeća komore i predsjednika Komore,

– objavit će Javni poziv agronomima za prisustvovanje prvim izborima za izbor članova Skupštinu komore i Vijeće komore,

- formirat će osnivački popis agronoma (u daljnjem tekstu: osnivački Odbor) prisutnih na izbornoj skupštini.

(5) Prva izborna Skupština komore može se održati i na njoj se mogu donositi pravovaljane odluke ukoliko je prema popisu iz stavka 2. u osnivački Odbor upisano i na izbornoj Skupštini nazočno najmanje 100 agronoma koji udovoljavaju uvjetima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) U obavljanju svojih zadaća Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka može koristiti baze podataka o završenim agronomima Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Članak 43.

(1) Javni poziv iz članka 42. stavka 2. za održavanje prvih izbora za članove Skupštine, članove Vijeća komore i predsjednika Komore raspisat će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) U roku od trideset dana od održanih izbora iz stavka 1. ovoga članka ministar će sazvati prvu sjednicu članova Vijeća komore.

(2) Skupština će se konstituirati najkasnije u roku od šezdeset dana nakon provedenih izbora iz stavka 1. ovoga članka, a prvu sjednicu Skupštine sazvat će ministar nadležan za poljoprivredu.

                                  

(4) Prijedlog prvog Statuta i drugih akata potrebnih za održavanje Skupštine komore bit će pripremljeni u roku od 30 dana od dana održavanja prve sjednice Vijeća komore.

Članak 44.

Izravno pravo na upis u Komoru imaju svi agronomi koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imaju najmanje tri godina radnog staža u struci ukoliko u roku od dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu podnesu zahtjev za upis u Popis ovlaštenih agronoma, te ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama članka 23. ovoga Zakona.

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:

– u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 149/09., 127/10., 50/12. i 120/12.) u članku 18. stavku 5. Naslovu iznad članka 22. riječi: »Hrvatska agronomska komora « zamjenjuju se riječima: »Hrvatska komora inženjera agronomije«

– u članku 22. stavku 1. riječi: »Hrvatska agronomska komora (HAK)« zamjenjuju se riječima: » Hrvatska komora inženjera agronomije (HKIA)«

– u članku 22. stavku 2. riječ: »HAK« zamjenjuje se riječi: »HKIA«,

– u članku 22. stavku 3. riječi: »Hrvatska agronomska komora« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska komora inženjera agronomije«.

Članak 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,