Home » Zaštita uljane repice od korova
Ratarstvo Uljana repica

Zaštita uljane repice od korova

Suzbijanje korova primjenom herbicida moguće je obaviti: prije sjetve, nakon sjetve, a prije nicanja i nakon nicanja. Za pravilan odabir herbicida nužno je poznavati sastav korovne flore na njivi. Izbor selektivnih herbicida u uljanoj repici relativno je velik. Svaki herbicid spektrom pokriva samo određeni broj vrsta korova, stoga i je potrebno kombinirati i/ili primijeniti u dva roka. U pravilu, korove u uljanoj repici, osobito širokolisne, treba suzbijati prije nicanja. 

Ako herbicidi nisu primijenjeni na jesen ili su iz nekog razloga slabije djelovali, potrebno je provesti korektivna tretiranja u uljanoj repici. Upozoravamo poljoprivrednike da prije primjene pažljivo pročitaju priloženu uputu i pridržavaju se navedenih doza i ograničenja.