Početna 5 Ratarstvo 5 Pšenica 5 Zaštita pšenice od štetnika

Zaštita pšenice od štetnika

Najvažniji i najčešći štetnik koji se pojavljuje u uzgoju pšenice je žitni balac ili lema, a u pojedinim godinama mogu se pojaviti i lisne uši.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Program zaštite pšenice od štetnika

Populacije miševa i voluharica prate se i ako je potrebno suzbijaju rodenticidima na bazi bromadiolona i klorfacinona. Zaštita od leme provodi se kada se na zastavičaru nalazi prosječno 1 – 1,5 ličinka i kad je barem 10 – 15 % ličinki izašlo iz jaja.

Insekticidi:

  • alfacipermetrin u dozi 0,1 – 0,12 l /ha
  • lamda cihalotrin u dozi 0,2 – 0,3 l/ha
  • bifentrin u dozi  0,1 – 0,15 l/ha
  • esfenvalerat  u dozi 0,1 – 0,2 l/ha
  • cipermetrin u dozi 1 – 1,5 l/ha
  • cetacipermetrin i betacipermetrin u dozi 0,075 – 0,2 l/ha
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3