Home » Plodored za ječam
Ječam Ratarstvo

Plodored za ječam

O plodosmjeni osobito treba voditi računa ako se sije pivarski ječam. Za proizvodnju pivarskog ječma bitna je kvaliteta zrna.

Najbolji rezultati postižu se ako se sije nakon: krumpira, industrijskih kultura (suncokret, uljana repica, šećerna repa), zrnatih mahunarki (grah, grašak, soja).

Također je važno da se žetva kasnijih pretkultura (kukuruz, šećerna repa, suncokret, soja …) okonča prije optimalnih rokova sjetve ozimih sorata. Treba izbjegavati sjetvu nakon kultura intenzivno gnojenih dušičnim gnojivima te nakon DTS zbog opasnosti od polijeganja. Obvezno ga treba uzgajati u plodoredu jer uzgoj u monokulturi donosi niske prinose i vrlo lako obolijeva. 

Primjeri za plodored u uzgoju ječma:

I. primjerII. PrimjerII. PrimjerIV. Primjer
šećerna repaozimi ječamozimi ječamkrumpir
ozima ječamuljana repicauljana repicauljana repica
kukuruzkrumpirkukuruzozima ječam
krumpirkukuruzkrumpirkukruz
ozimi ječamozim ječamozimi ječamkukruz
uljana repicauljana repicauljana repicauljana repica