Početna 5 Ratarstvo 5 Gnojidba suncokreta

Gnojidba suncokreta

Visoki urod suncokreta postižu na plodnim tlima, bogatim humusom, neutralne reakcije te optimalno opskrbljenim makro i mikro hranjivima. Hranjiva suncokretu osiguravamo gnojidbom mineralnim i organskim gnojivima. Na težim tlima kod osnovne obrade tla u jesen pod zimsku brazdu unosi se NPK 7 – 20 – 30 ili NPK 5 – 15 – 30. Proljetna osnovna obrada tla može se obaviti na tlima koja su na nagnutim terenima, podložna eroziji, te naplavna i lakše strukture. Unos fosfora i kalija u zonu korijena biljke od većeg je utjecaja nego ako ostanu pri površini. U tom slučaju biljke slabije razvijaju korijen u dublje slojeve tla čime su podložnije polijeganju, jer je slabije zakorjenjavanje. U proljetnoj pripremi tla za sjetvu zatanjura se UREE-a ili NPK 15 – 15 – 15, na dubinu sjetvenog sloja. Kod primjene NPK 15 – 15 – 15 pred sjetvu potrebno je obaviti prihranu dušikom zajedno s međurednom kultivacijom, kad je suncokret razvio 4 – 6 listova s 100 kg/ha KAN – a.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1
Za izgradnju 100 kg suhe tvari suncokreta treba osigurati:
  • 3,75 kg N
  • 2,5 kg P2O5
  • 11 kg K2O
Za prinos 3,5 t/ha potrebno je:
  • 131 kg N u tlo se vraća 65
  • 87 kg P2O5 u tlo se vraća 33
  • 385 kg K2O u tlo se vraća 303
Gnojidbom bi trebalo dodati:
  • 110 – 120 kg/ha N
  • 100 – 120 kg/ha P2O5
  • 140 – 160 kg/ha K2O

Pravilo gnojidbe

Ujesen zaorati gnojiva za osnovnu gnojidbu s povišenim sadržajem fosfora i kalija- 70 % tih hranjiva (NPK 7:20:30;6:18:36) te manji dio dušika (Urea). Pred sjetvu gnojiti startnim gnojivom s izbalansiranim sadržajem hranjiva (NPK 15:15:15; 18:18:18). U početnom porastu (4 – 6 listova) treba prihrana s KAN-om.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Primjer gnojidbe suncokreta:

Vrsta gnojivaOsnovnaPredsjetvenaPrihrana
NPK 7:20:30500 kg/ha
NPK 15:15:15200 kg/ha
KAN200 kg/ha

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3