Home » Agroekološki uvjeti, obrada, priprema tla i gnojidba uljane repice
Ratarstvo Uljana repica

Agroekološki uvjeti, obrada, priprema tla i gnojidba uljane repice

Najsigurniju, najtočniju i najracionalniju gnojidbu odredit ćemo ako obavimo analizu tla. Nakon obavljene analiza tla moguće planirati pravilnu gnojidbu za određeni prinos zrna uljane repice.

Agroekološki uvjeti uzgoja uljane repice

Vrlo dobre rezultate daje i na nešto vlažnijim ali prozračnim i hranjivima bogatim tlima. Ne pogoduju joj plitka, siromašna te suha i pjeskovita tla. Uvijek treba imati na umu da repica “ne zna plivati”, odnosno na parcelama sa stagnirajućom vodom bit će potpuno uništena. Uljana repica najbolje uspijeva na dubokim, humusnim, kalcijem bogatim ilovasto glinastim tlima.

Repica zahtijeva neutralnu do slabo alkalnu reakciju tla pH 6,6 – 7,6, ali dobro uspijeva i na tlima kisele reakcije do pH 4,5.

Minimalna temperatura klijanja jest 3 – 5 °C, a razdoblje nicanja ovisi najviše o temperaturi i vlazi. Za dobro prezimljenje bitno je da je što manje izdužena, sa što kraćim, debljim i snažnijim hipokatilom (može izdržati temperaturu do -20 °C).

Zahtjevna je kultura glede opskrbe vodom, a vrijeme pupanja, cvatnje i nalijevanja zrna najkritičnije su faze za vodu.

Obrada i priprema tla za uljanu repicu

Obrada tla za uljanu repicu ovisi o pretkulturi. Budući da su strne žitarice najčešća pretkultura, odmah nakon žetve treba obaviti prašenje strništa na dubinu 12 – 15 cm. 

Najkasnije 2 – 3 tjedna prije sjetve treba obaviti oranje 25 – 30 cm zajedno s dodavanjem gnojiva za osnovnu gnojidbu, a nakon oranja obvezatno je zatvaranje brazde radi čuvanja vlage. Na taj način tlo će se do sjetve dovoljno slegnuti i pred sjetvu će jedan ili dva prohoda sjetvospremača do dubine sjetve osigurati kvalitetnu pripremu te izjednačeno i brzo nicanje.

Gnojidba uljane repice

Uljana repica ima velike potrebe u svim makrohranivima, a osobito: dušiku, kaliju, sumporu i kalciju. Kalcizacija (kalcifikacija) tla je osobito djelotvorna kod uljane repice, pri čemu se kod povećanja pH ne smije jednokratno aplicirati više od 2 – 2,5 t/ha vapnenca.

Za izgradnju 100 kg suhe tvari uljanoj repici treba osigurati:

 • 7 kg N
 • 2,5 kg P2O5
 • 10 kg K2O

Gnojidbom bi trebalo dodati:

 • 140 – 160 kg/ha N
 • 80 – 120 kg/ha P2O5
 • 160 – 180 kg/ha K2O

Jedna tona prinosa uljane repice iznosi oko:

 • 70 kg/ha N
 • 25 kg/ha P
 • 100 kg/ha K

Pravilo gnojidbe

 1.  oranjem zaorati 1/2 namijenjenih gnojiva za osnovnu gnojidbu P2O5 i K2O (NPK 7:20:30, 8:26:26, 6:18:36 …) te 1/3 dušičnih gnojiva (UREA)
 2.  predsjetveno treba dati drugu 1/2 fosfornih i kalijevih gnojiva
 3.  u proljeće kroz prihranu dodajemo ostale 2/3 N gnojiva:

Prva prihrana u početku proljetnog porasta, treba obaviti odmah u početku kretanja vegetacije u proljeće s 200 – 250 kg/ha KAN-a, kako bi se pospješila regeneracija usjeva nakon zime i osiguralo optimalno prolaženje III i  IV etape organogeneze.

Druga prihrana 2 – 3 tjedna nakon prve prihrane (ne kasniti). Druga prihrana se obavlja neposredno prije faze pupanja (najčešće dva do tri tjedna nakon prve) sa 150 – 200 kg/ha KAN-a, kako bi se potencirala što veća fotosintetska aktivnost u fazi intenzivnog porasta. Dobra ishranjenost usjeva u ovoj fazi garancija je da će se što veći broj zametnutih pupova razviti u plod – komušku.

Primjer gnojidbe uljane repice:

Vrsta gnojivaOsnovnaPredsjetvenaPrihrana
NPK 7:20:30250 kg/ha250 kg/ha
NPK 15:15:15
KANI.  200 kg/ha II. 100 kg/ha
Urea50 kg/ha