Malina

Malina

Gnojidba maline

Malina ima veće zahtjeve za hranivima od ostalih vrsta jagodičastih voćaka.  Osnovna gnojidba se odvija u jesen, kombinacijom stajskog gnoja i mineralnog gnojiva. Ako to nije moguće, potrebno ju je odraditi u rano proljeće. NPK se unosi u proljeće tijekom prve obrade. Dušična gnojiva, ako su u obliku KAN-a se unose prilikom druge obrade. Ako se dušik dodaje u obliku uree, unosi se jednokratno prilikom prve obrade.

Za gnojidbu intenzivnog nasada maline, na tlu koje je srednje opskrbljeno fosforom i dobro opskrbljeno kalijem treba po hektaru 150 kg N, 80 kg P2O5 i 140 kg K2O


Makro elementi kg/ha
Vrijeme gnojidbeGnojivokg/haNP2O5K2O
U jesen zaoratiNPK 5-22-354002088140
U rano proljeće zaoratiUREA 46% 280130--
Ukupno
68015088140


Izdvojeni sadržaj