Home » Zaštita pšenoraži
Pšenoraž Ratarstvo

Zaštita pšenoraži

Korovska flora u pšenoraži je tipična za žitarice. Najčešći korovi koje se javljaju su uskolisni: slakoperka, mačji repak, divlja zob, ljuljevi, vlasnjače i drugo te širokolisni: kamenica, pastirska torbica, mišjakinja, kopriva, jaramen, priljepača, bročika i dr. 

Zaštita od korova obavlja se herbicidima na bazi aktivnih tvari fluroksipir i bentazon + diklorprop. 

Tritikale je otporan na bolesti, a u slučaju jačeg napada koriste se fungicidi kao i kod ostalih strnih žitarica.

Program zaštite od bolesti

Ativna tvarNamjenaFaza razvojaDoza
Flutriafolbolesti lista i stabljikeod busanja do od početka klasanja do1,2 l/ha
Ciprokonazolbolesti lista i stabljike i klasaod početka klasanja do početka cvatnje0,5 l/ha
Tebukonazolbolesti lista i stabljike i klasaod početka klasanja do početka cvatnje1 l/ha

Štetnici se suzbijaju insekticidima kao i kod ostalih žitarica. ​Koriste se svi insekticidi koji su u prometu kod nas za suzbijanje štetnika, a registrirani su za tu namjenu.

Zaštita od leme provodi se kada se na zastavičaru nalazi prosječno 1 – 1,5 ličinka i kad je barem 10 – 15 % ličinki izašlo iz jaja.

Insekticidi koji se koriste su na bazi slijedeće aktivne tvari: cipermetrin u dozi 1 – 1,5 l/ha.