Home » Zaštita peršina od korova
Peršin Povrtlarstvo

Zaštita peršina od korova

Primjena herbicida neizbježna je pri uzgoju peršina na većim površinama jer korovi počinju nicati prije mrkve a brži im je porast pa onemogućavaju nicanje mrkve ili pak mogu „ugušit“ mladi nasad.

Izbor herbicida te vrijeme njihove primjene ovisi o sastavu korova (širokolisni ili uskolisni, jednogodišnji ili višegodišnji), veličini korova te tipu tla i načinu uzgoja peršina.

Kultural/ha ili  kg/haVrijeme primjeneSpektar djelovanja
mrkva peršin celer pastrnjak komorač kopar2 – 4 l 1) ili 4 – 8 l 2)nakon sjetve a prije nicanja kulturesuzbija sve iznikle korove
mrkva pastrnjak3 – 4nakon sjetve prije nicanjajednogodišnji uskolisni i neki širokolismi korovi
mrkva pastrnjak0,25 – 0,5nakon sjetve prije nicanjajednogodišnji širokolisni korovi
mrkva peršin*1 – 2,5  (4)nakon nicanja korovajednogod. (niža doza) i višegod. (viša doza) uskolisni

Korovi se uništavaju i mehanički, međurednom kultivacijom.