Početna 5 Ratarstvo 5 Sjetva suncokreta

Sjetva suncokreta

Optimalni sjetva suncokreta je: 10. travnja – 20. travnja. Sjetva može početi kada se temperature tla stabiliziraju na 8 °C. Za sjetvu treba birati sjeme čija klijavost ne smije biti manja od 95%, a čistoća 98%. Apsolutna masa tog sjemena kreće se od 80 do 100 g. Sije se onda kada zemljište na dubini od 5 cm postigne temperaturu od 8° do 10°C (to je treća dekada ožujka i prva dekada travnja). Na zemljištima sa visokom podzemnom vodom sjetvu treba završiti do kraja travnja.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Sjetva suncokreta zahtjeva kretanje dubine na rastresitijim zemljištima od 5 do 7 cm, a na težim i hladnijim od 4 do 5cm. Količina sjemena, ako je ono visoke upotrebne vrijednosti i ako se sije preciznim sijačicama, kreće se od 5 do 6 kg/ha. Tako se osigurava 66 000 biljaka/ha. Ako se ne raspolaže dobrim sjemenom (ili sigurnom zaštitom od štetnika), sa 8 do 9 kg/ha sjemena. Kod nas se najčešće sije tako da broj biljaka po hektaru iznosi oko 40 000 biljaka. U intenzivnoj proizvodnji, na gustoću usjeva suncokreta treba gledati kao na jednu od osnovnih mjera, preko koje se realiziraju sve ostale mjere. Najveći dio površina treba sijati u redove na rastojanju 70 x 35 cm. U vlažnijim područjima, rastojanje između redova treba da biti 80 x 30 cm. Takvim rastojanjem smanjuje se intenzitet bolesti.

Primjer izračunavanja razmaka u redu pri sjetvi:

sklop 5,5 biljaka/m2 = 55.000/ha
klijavost = 93 %
čistoća = 98 %
% povećanja sjetvene norme 100 – (klijavost x čistoća/100) =9%međuredni razmak u redu 70 cm (0,7 m)


                                   10.000                   10.000
razmak u redu = ———————— = ————— = 0,24 m (24 cm)
                          (55.000 + 9%) x 0,7         41965

Sortiment

SortaSklop biljakaVegetacijska grupa
Favorit50-55.000Srednje rani,110 – 130 dana
Fakir45-55.000Srednje rani,110 – 130 dana
Orion50-55.000Srednje rani,110 – 130 dana
Olio45-55.000Srednje rani,110 – 130 dana
Lucil50-60.000Srednje rani,110 – 130 dana
PR64A4250-60.000Srednje rani,110 – 130 dana
Fantasol60-70.000Srednje rani,110 – 130 dana
Util50-60.000Kasni,130 – 150 dana
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Plodored za suncokret

Suncokret ne podnosi monoprodukciju, ali je zato dobar predusjev i za pšenicu i za kukuruz. Ne treba ga uzgajati neposredno poslije razoravanja travnjaka i poslije višegodišnjih mahunarki. U sušim područjima, lucerna može biti nepodesan predusjev za suncokret jer isušuje zemljište, a naročito dublje slojeve iz kojih se suncokret snabdjeva vodom u kritičnim periodima. 

U plodosmjeni ga treba uzgajati sa minimalnom pauzom od 4 godine. Ukoliko je ta pauza manja, razne bolesti suncokreta će biti intenzivnije. Rano napušta proizvodnu površinu što omogućava da se obrada i sjetva ozimih strnina izvede na vrijeme i kvalitetno.

Primjeri plodoreda u uzgoju suncokreta:

I. primjerII. PrimjerII. PrimjerIV. Primjer
suncokretkukuruzkukuruzsuncokret
šećerna repasuncokretsuncokretozima pšenica
ozimi ječamkukuruzozimi ječamšećerna repa
kukuruzkukuruzkukuruzkukuruz
suncokretsuncokretsuncokretkukuruz
ozima pšenicaozimi ječamjari ječamuljana repica
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3