Home » Plodored za raž
Ratarstvo Raž

Plodored za raž

Raž se uzgaja u plodoredu, posebno na slabo plodnim tlima. Uzgoj u plodoredu omogućuje stabilne prinose raži. Premda ona ima moćan korijenov sistem, pa dobro iskorištava hranjiva iz svih tipova zemljišta, ipak su i za nju, kao i za ostala prava žita, najbolji predusjevi kao što su leguminoze.

Dobre pretkulture su zrnate mahunarke, okopavine gnojene stajnjakom, krmne kulture, uljarice (uljana repica, suncokret), a i druge kulture koje se ranije skidaju i ne ostavljaju velike žetvene ostatke.

Raž u odnosu na ostala strna žita bolje podnosi ponovljenu sjetvu, pa se ona u nekim sjevernim dijelovima Europe, na pjeskovitim zemljištima uzgaja u monoprodukciji. U Poljskoj, Njemačkoj i uopće u sjevernoj Europi najčešće se uzgaja u plodoredu: krumpir – raž – lupina. Raž je vrlo dobar predusjev drugim usjevima (kukuruz, šećerna repa, krumpir). S obzirom da se raž sije nešto ranije od pšenice, predusjev mora ranije napustiti proizvodnu površinu.