Početna 5 Povrtlarstvo 5 Patlidžan 5 Hidroponski uzgoj patlidžana

Hidroponski uzgoj patlidžana

U zaštićenim prostorima patlidžan se može  uzgajati i bez tla odnosno u sistemu hidroponija. Supstrati u hidroponskom uzgoju mogu biti različitog porijekla.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Organski supstrati koriste se: kokos, rižine ljuske, piljevina, kora drveta, borove iglice, anorganski supstrati: kamena vuna, vermikulit, perlit, kvarcni pijesak, ekspandirana glina, sintetički supstrati: ekspandirani poliuretani, ekspandirani polistireni, urea – formaldehid.

Bez obzira supstrat mora biti  inertan i stabilan (ne smije se razgrađivati, otapati i ne smije bitno mijenjati sastav hranjive otopine), mora biti čist, mora omogućiti lako oticanje viška hranidbene otopine te mora imati povoljan odnos mikro i makro kapilara.

Uzgoj na kamenoj vuni

Kamena vuna je vlaknasti supstrat dobiven od bazalta, vapnenca i koksa na temperaturi od 1600°C i zbog toga je potpuno sterilna. Ima malu volumnu težinu (70 kg/m3), veliki volumen pora, veliki kapacitet za vodu i dobru upojnu moć. Tlo u zaštićenom prostoru prekrije se bijelom folijom, uzduž redova postave se polistirenske ploče koje su dobri toplinski izolator a u njima se mogu postaviti i dodatne cijevi za zagrijavanje. Ploče kamene vune umotaju se crnobijelom folijom te se prave otvori za presadnice. Presadnice uzgojene u kockama od kamene vune, sa strane umotane u foliju postavljaju se na ploče na planirani razmak. Sustavom navodnjavanja kapanjem primjenjuje se hranidbena otopina usklađena s potrebama za razvoja biljke. 

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Prednosti hidroponskog uzgoja:

  • nema plodoreda
  • smanjena pojava patogena
  • manja upotreba sredstava za zaštitu bilja
  • smanjeno onečišćenje okoliša
  • uzgoj na površinama na kojima nije bilo uvjeta za uzgoj
  • visoki intenzitet proizvodnje
  • visok stupanj automatizacije
  • manje rada pri obradi, kultiviranju, dezinfekciji
  • manja potrošnja vode i hraniva 
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3