Hidroponski uzgoj salate

Hidroponski uzgoj salate

Hidroponski uzgoj salate

U zaštićenim prostorima rajčica se mogu uzgajati i bez tla odnosno u sistemu hidroponija. Supstrati u hidroponskom uzgoju mogu biti organskog i anorganskog podrijetla te sintetički supstrati.

Organski supstrati koriste se: kokos, rižine ljuske, piljevina, kora drveta, borove iglice, anorganski supstrati: kamena vuna, vermikulit, perlit, kvarcni pijesak, ekspandirana glina, sintetički supstrati: ekspandirani poliuretani, ekspandirani polistireni, urea - formaldehid.

Bez obzira na podrijetlo supstrat mora biti  inertan i stabilan (ne smije se razgrađivat,otapat i ne smije bitno mijenjati sastav hranjive otopine), čist, mora omogućiti lako oticanje viška hranidbene otopine te mora imati povoljan odnos mikro i makro kapilara.

Izbor supstrata kao medija za uzgajanje ovisi o nizu faktora kao što su: klimatskim uvjetima, tipu opreme u plasteniku te zahtjevima biljaka koje je potrebno zadovoljiti. Najrašireniji  supstrat u hidroponskom uzgoju povrća je kamena vuna.

Kamena vuna je inertni materijal sastavljen od vlakana bazaltnih stijena koje se tope na temperaturi od 1600°C i pretvaraju u lavu koja se potom centrifugalno razbacuje u tanke niti koje se hlade i prešaju u razne dimenzije. Ona se u početku koristila kao izolacijski materijal u građevinarstvu. Tek je 60 - ih godina prošlog stoljeće a prvi put upotrijebljena kao podloga za biljku.

Prednosti kamene vune su:

- smanjen rizik od štetočina,
- ekonomično  korištenje hranjiva,
- smanjen rast korijena,
- lakša kontrola uzgoja,
- reciklaža nakon uporabe.

Nedostaci kamene vune su:

- visoka početna ulaganja,
- stručni kadar,
- skupa reciklaža i dr.

Prednosti hidroponskog uzgoja:

- nema plodoreda,
- smanjena pojava patogena,
- manja upotreba sredstava za zaštitu bilja,
- smanjeno onečišćenje okoliša,
- uzgoj na površinama na kojima nije bilo uvjeta za uzgoj,
- visoki intenzitet proizvodnje,
- visok stupanj automatizacije,
- manje rada pri obradi, kultiviranju, dezinfekciji,
- maja potrošnja vode i hranjiva.

Izdvojeni sadržaj