Početna 5 Ratarstvo 5 Kukuruz 5 Berba kukuruza

Berba kukuruza

Kukuruz jednolično sazrijeva i obično se ne osipa, pa se berba obavlja u punoj zriobi. Berba kukuruza se treba odraditi čim prije, jer svako odugovlačenje berbe smanjuje prirode. 

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Gubici nastaju zbog štete koje čine ptice, glodavci i divljač. Stabljike koje polegnu ili se prelome kombajnom se ne mogu obrati. Gubici nastaju i pri radu kombajna, ali oni ne bi smjeli prelaziti 2 – 3%. Kukuruz se bere u tehnološkoj zrelosti, a ona nastupa u različito vrijeme, ovisno o načinu korištenja kukuruza.

Tehnološka zrelost za proizvodnju silaže cijele biljke nastupa nešto ranije nego što se potpuno izgradi prinos zrna i postigne najveća masa suhe tvari biljaka. Razlog tome je potrebna vlažnost silažne mase od prosječno 70% da bi se proces siliranja mogao normalno odvijati te dobiti kvalitetnu silažu uz malo gubitaka. Vlažnost silirane mase usko je povezana s vlažnosti zrna pa vlažnosti silažne mase 70% odgovara vlažnosti nedozrelog zrna od oko 45%. Prema tome, skidanje cijelih biljaka za proizvodnju silaže obavlja se kada zrno ima navedenu vlažnost, a ona je takva u trenutku kada je mliječna crta otprilike na sredini leđne strane zrna.

Tehnološka zrelost za proizvodnju vlažnog zrna ili klipa namijenjena siliranju postiže se praktično u isto vrijeme kada i fiziološka zrelost odnosno kada se završi nakupljanje suhe tvari u zrnu i kada je vlažnost zrna oko 35%. Nestanak mliječne crte na leđnoj strani zrna i pojava crnog sloja na dnu zrna znak je ove zrelosti. Berba pri ovoj vlažnosti i daljnje usitnjavanje zrna ili klipa omogućuje dobro zbijanje usitnjene mase i normalni proces siliranja. Ako se zakasni s berbom za ovaj način korištenja i vlaga zrna padne na oko 30% ili malo ispod toga, potrebno je usitnjenu masu prskati vodom pri sabijanju.

Berba kukuruza u klipu

Ovaj način berbe kukuruza zadržao se još na individualnim gospodarstvima. Cijeli proces je mehaniziran i izvodi se beračima komušačima. Obrani i okomušani klipovi transportiraju se i transporterima ubacuju u koševe. Često je potrebno prije skladištenja klipa kukuruza obaviti dodatno komušanje. Berbu kukuruza u klipu treba započeti kada vlažnost zrna na klipu padne ispod 30%. Za uspješno čuvanje kukuruza u košu treba paziti da se skladište samo zdravi, čisti i zreli klipovi. Vlaga zrna ne bi trebala biti viša od 26%.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Berba kukuruza u zrnu

Najsuvremeniji način berbe kukuruza je branje i runjenje na samoj njivi. Za ovaj način ubiranja kukuruza koriste se žitni kombajni sa specijalnim hederom za otkidanje klipova kukuruza. Dobiveno sirovo zrno kukuruza moguće je uskladištiti na duže vrijeme. Korištenje suhog zrna, najrašireniji je način u nas, a nastupa u vrijeme kada je vlaga zrna takva da se berbom postižu najviši prinosi uz najmanje gubitke zbog lomljenja ili polijeganja biljaka, spontanog ispadanja klipova iz komušine i ispadanja zrna s klipova pri njihovom otkidanju. U pobranom zrnu, ako se berba obavlja kombajnom treba biti mali postotak oštećenih zrna. Vlaga zrna od 25 do 28% najpovoljnija je za berbu za ovaj način korištenja kod većine hibrida. Pobrano zrno mora se sušiti s pomoću toplog zraka u sušarama da bi mu se sadržaj vode spustio na najviše 13% pri kojem se može sigurno čuvati u skladištima i silosima.

U R.Hrvatskoj postoji niz otkupljivača zrna kukuruza, a to su uglavnom stočarske farme koje nemaju dovoljne količine kukuruza za vlastitu ishranu, mješaonice stočne hrane(tvornica stočne hrane Čakovec, ABM d.o.o. Koprivnica, Gašpar d.o.o. Bjelovar, Fanon d.o.o. Petrijanec itd.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3