Početna 5 Ratarstvo 5 Pšenoraž 5 Agroekološki uvjeti, obrada, priprema tla i gnojidba pšenoraži

Agroekološki uvjeti, obrada, priprema tla i gnojidba pšenoraži

Pored kvalitetne obrade, predsjetvene pripreme i sjetve, bez mineralnih gnojiva nema visokih i kvalitetnih prinosa, s tim da je obavezno napraviti analizu zemljišta, a na osnovu rezultata analize zemljišta unijeti potrebna hranjiva pšenoraži.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Agroekološki uvjeti uzgoja pšenoraži

U pogledu agroekoloških uvjeta ova žitarica je jako prilagodljiva, dobro uspijeva i u sušnim područjima.

Tritikale je dobar kao zamjena ne samo za ozime nego i jare pšenice jer ima brži početni porast i kraću vegetaciju. U planinskim područjima, tritikale može predstavljati potencijalni ozimi usjev, gdje je proizvodnja ozime pšenice i ozimog jarog ječma nesigurna

Pokazuje dobru otpornost prema niskim temperaturama pa dobre rezultate postiže i u planinskim područjima. Tritikale je žito koje bolje prezimljava od pšenice, otporniji je na nagla otapanja snijega i pojavu ledene kore. Tritikale je žito koje pokazuje dobru otpornost prema bolestima. 

Obrada i priprema tla za pšenoraž

Kao i sva strna žita traži kvalitetnu obradu zemljišta kojoj treba posvetiti dosta pažnje s obzirom na to da tritikale ima slabo razvijen žiličast korijen slabe usisne moći.

Duboka obrada zemljišta pozitivno djeluje na prinos tritikala. Dobra predsjetvena priprema zemljišta treba osigurati stabilan sloj zemljišta za klijanje i nicanje. Obrada tla može biti i plića ako je duboka obrada obavljena za predkulturu, a tlo nije previše zbijeno. Nakon oranja površina se obrađuje tanjuračom i drljačom.

Radi smanjenja broja operacija i povećanja ekonomičnosti proizvodnje, u povoljnim uvjetima površina se za sjetvu može pripremiti i samo prolaskom sjetvospremača ili rotacijske drljače. Količina gnojiva ovisi o plodnosti tla, očekivanom prinosu i karakteristikama sorte. 

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Gnojidba pšenoraži

Količine mineralnih gnojiva se kreću oko 300kg/ha NPK (8:16:24), a za prihranu koriste se dušična lako razgradiva gnojiva u rano proljeće. Količina gnojiva ovisi o plodnosti tla, očekivanom prinosu i karakteristikama sorte. Na plodnijim tlima gnoji se sa potkraj busanja (Cycocel 750) ili od oblikovanja između drugoga i sedmoga koljenca (Moddus 250).

Primjer gnojidbe triticala:

Vrsta gnojivaOsnovnaPredsjetvenaPrihrana
NPK 7:20:30300 kg/ha
KANI. 200 kg/ha II.150 kg/ha
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3