Usjev pšenoraži

Usjev pšenoraži

Obrada, priprema tla i gnojidba pšenoraži

Pored kvalitetne obrade, predsjetvene pripreme i sjetve, bez mineralnih gnojiva nema visokih i kvalitetnih prinosa, s tim da je obavezno napraviti analizu zemljišta, a na osnovu rezultata analize zemljišta unijeti potrebna hranjiva.

Obrada i priprema tla za pšenoraž

Kao i sva strna žita traži kvalitetnu obradu zemljišta kojoj treba posvetiti dosta pažnje s obzirom na to da tritikale ima slabo razvijen žiličast korijen slabe usisne moći.

Duboka obrada zemljišta pozitivno djeluje na prinos tritikala. Dobra predsjetvena priprema zemljišta treba osigurati stabilan sloj zemljišta za klijanje i nicanje. Obrada tla može biti i plića ako je duboka obrada obavljena za predkulturu, a tlo nije previše zbijeno. Nakon oranja površina se obrađuje tanjuračom i drljačom.

Radi smanjenja broja operacija i povećanja ekonomičnosti proizvodnje, u povoljnim uvjetima površina se za sjetvu može pripremiti i samo prolaskom sjetvospremača ili rotacijske drljače. Količina gnojiva ovisi o plodnosti tla, očekivanom prinosu i karakteristikama sorte. 

Gnojidba pšenoraži

Količine mineralnih gnojiva se kreću oko 300kg/ha NPK (8:16:24), a za prihranu koriste se dušićna lako razgradiva gnojiva u rano proljeće. Količina gnojiva ovisi o plodnosti tla, očekivanom prinosu i karakteristikama sorte. Na plodnijim tlima gnoji se sa potkraj busanja (Cycocel 750) ili od oblikovanja između drugoga i sedmoga koljenca (Moddus 250).

Primjer gnojidbe triticala:

Vrsta gnojiva

Osnovna

Predsjetvena

Prihrana

NPK 7:20:30

300 kg/haKANI. 200 kg/ha

II.150 kg/ha


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj