MOSPILAN 20 SG

Mospilan 20 SG je sistemični insekticid koji se upotrebljava za suzbijanje sljedećih štetnika: krumpirove zlatica, repinog buhača, repine pipe te duhanovog tripsa i lisnih ušiju na duhanu.
 

Sastav

100 g granula sadrži 20 g acetamiprida

Djelovanje

MOSPILAN 20 SG novi je insekticid za folijarnu primjenu iz skupine neonikotinoida. Aktivna tvar u sredstvu ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih organizama na način koji se razlikuje od insekticida iz skupine organofosfornih spojeva, karbamata i piretroida. Zbog toga MOSPILAN 20 SG djeluje i na one štetnike koji su postali djelomično ili potpuno otporni na insekticide iz spomenutih skupina. MOSPILAN 20 SG pokazuje izrazito sistemično i translaminarno djelovanje pa se ravnomjerno raspoređuje u biljci te u malim količinama pruža dugotrajnu zaštitu.

Uporaba

Insekticid i lokalni sistemik MOSPILAN 20 SG se upotrebljava za suzbijanje sljedećih štetnika:

na krumpiru: krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kada je većina ličinki u stadiju L1 i L2 u količini od 80 ili 120 g sredstva/ha (8-12 g sredstva na 1000 m2) uz najviše 2 tretiranja u vegetaciji

na šećernoj repi: repinog buhača (Chaetocnema tibialis), repine pipe (Bothynoderes punctiventris), u količini od 125 g/ha (12,5 g na 1000 m˛ ) uz samo jedno tretiranje u vegetaciji

na duhanu: lisnih uši (Aphididae) u količini od 125 g/ha (12,5 g sredstva na 1000 m2) i duhanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini od 300 g/ha (30 g sredstva na 1000 m2) uz najviše 2 tretiranja u vegetaciji;

Mješanje

MOSPILAN 20 SG se ne smije mješati sa sredstvima na osnovi bakra i sredstvima na osnovi aktivne tvari dodin.

Fitotoksičnost

MOSPILAN 20 SG upotrebljen u preporučenim količinama i na opisani način nije toksičan za biljke.

Karenca i radna karenca

7 dana za krumpir, 35 dana za duhan i šećernu repu. Radna karenca 24 sata. Domaće životinje ne puštati na ispašu 14 dana.

Ograničenja

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.Ne tretirati u cvatnji i za vrijeme leta pčela. Izbjegavati da pčele dođu na neosušeno škropivo. Tretirati isključivo nakon leta pčela.

Utjecaj sredstva na organizme

Sredstvo nije opasno u primjeni za gujavice i ne oštećuje mikrobiološku aktivnost tla.