TASK 64 WG

Rezano lišće duhana

Rezano lišće duhana

Task 64 WG je kombinirani herbicid za suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja kukuruza i korova.

 

Sastav:

Dikamba (608 g/kg) i rimsulfuron (32,6 g/kg).

Formulacija:

Močive granule (WG).

Opis pripravka:

Selektivni herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu sa primjenom nakon nicanja korova i kukuruza. Sadrži dvije djelatne tvari različitog načina djelovanja.

Način djelovanja:

Djelatna tvar dikamba spada u skupinu hormonskih herbicida sa izrazitim djelovanjem na širokolisne korove. Vrlo se dobro razmješta u biljci pa tako dospijeva i u podzemne organe višegodišnjih širokolisnih korova umanjujući njihov potencijal vegetativnog razmnožavanja i u idućim kulturama. Rimsulfuron je djelatna tvar iz skupine sulfonilurea sa izrazitim djelovanjem na uskolisne korove (jednogodišnje i višegodišnje). Nakon ulaska u korovnu biljku, sprečava rast biljke te uzrokuje ugibanje u periodu 2 do 3 tjedna nakon primjene. Task 64 WG je herbicid čije djelatne tvari u propisanim uvjetima primjene ulaze u biljku preko lista.

Primjena:

U kukuruzu za zrno i silažu nakon nicanja korova i kukuruza kada kukuruz ima 3 - 5 listova suzbija:

Jednogodišnje travne korove: koštan (Echinochloa crus-galli), svračica (Digitaria sanguinalis), divlje proso (Panicum spp.), muharike (Setaria spp.) sa optimalnim vremenom primjene 1 - 3 lista.

jednogodišnje širokolisne korove: dvornik (Polygonum spp.), bijela loboda (Chenopodium album), europski mračnjak (Abuthilon theophrasti), šćir (Amaranthus spp.), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior) i dr. sa optimalnim vremenom primjene 2 - 4 lista.

višegodišnje travne korove: divlji sirak (Sorghum halepense) i pirika (Agropyron repens) sa optimalnim vremenom primjene 15 - 20 cm

višegodišnje širokolisne korove: poljski osjak (Cirsium arvense) i slak (Convolvulus arvensis) sa optimalnim vremenom primjene 4 - 6 listova za poljski osjak i 15 - 20 cm dužine za slak.

Doza pripravka:

- kod jednokratne primjene primijenjue se u odvagi 300 - 400 g/ha uz dodatak ovlaživača

- Manja količina se primjenjuje kada su korovi u optimalnom stadiju razvoja i kad je parcela zakorovljena osjetljivim vrstama korova (koštan, proso, bijela loboda, ščir, dvornik i dr).

- kod razdvojene (split) primjene prvo tretiranje treba obaviti kada su iznikli korovi u optimalnom stadiju razvoja sa količinom 250 g/ha uz dodatak ovlaživača. Drugo tretiranje treba obaviti nakon ponovnog nicanja korova, ali najkasnije do 5 listova kukuruza, sa količinom 150 g/ha uz dodatak ovlaživača. Razdvojena primjena se prepoučuje kada je nicanje korova neujednačeno tj. kada korovi niču kroz duži vremenski period.

Miješanje:

Sa sredstvima na osnovi djelatne tvari 2,4-D i bentazona ne smije se miješati ni primjenjivati unutar 7 dana prije ili poslije njihove primjene.

Upozorenja:

Ne smije se primjenjivati na kukuruzu koji je prethodno tretiran zemljišnim organofosfornim insekticidima. Ne smije se primijeniti ako je kukuruz u stresu od hladnoće, stagniranja vode, suše, biljnih bolesti ili štetnika. Ne smije se primijeniti u kukuruzu šećercu, kokičaru i u roditeljskim linijama za proizvodnju sjemena kukuruza.

Karenca:

63 dana za kukuruz za zrno, 49 dana za silažu.