GRODYL

Grodyl je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

Aktivna tvar

amidosulfuron 75%

Formulacija

močive samodispergirajuće mikrogranule (WG), koncentrat za suspenziju (SC)

Primjena

Sistemični selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova (ljepljiva broćika Galium aparine, ptičji dvornik Polygonum aviculare, slakasti dvornik Polygonum convulvulus, veliki dvornik Polygonum persicaria, kamilica Matricaria chamomilla, ambrozija Ambrosia elatior i dr.) u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

Tretirati treba kada navedene kulture razviju tri lista do kraja drugog koljenca (fenofaza D do J po Kelleru i Baggiolini-u odnosno 13 do 32 do Zadoksu i sur.), u količini 20-40 g/ha uz utrošak 200-400 lit./ha škropiva prilikom primjene sa tla ili najmanje 50 lit./ha kod primjene iz zrakoplova. (2-4 grama na 1000 m2).

Ograničenja

  • primjena iz zrakoplova dopuštena je samo na velikim površinama kada na susjednim površinama nema repe i ukoliko se provodi na udaljenosti najmanje 500 metara od naselja i gospodarskih zgrada, 300 metara od šuma i 200 metara od jezera i vodotoka,
  • na istoj površini smije se primjeniti samo jednom godišnje,
  • uporaba sredstva u postrnim žitaricama se ne preporučava,
  • ne dozvoljava se sjetva postrnih usjeva;
  • sredstvo nedovoljno suzbija: crvenu mrtvu koprivu Lamium purpureum, poljsku potočnicu Myosotis arvensis, poljsku ljubicu Viola arvensis, običnu malu mišjakinju Stelaria media i običnu slakoperku Apera spica-venti.


U uputi treba detaljno opisati način pranja uređaja (amonijačni i hipokloritni način).

Miješanje

Ne preporučuje se miješanje sa lužnatim fungicidima (fenpropidin, spiroksamin i dr).

Karenca

Osigurana je dopuštenim vremenom primjene.