Herbicidi

Herbicidi su sredstva kemijskog podrijetla namjenjena za suzbijanje i uništavanje korova.

Totalni herbicidi

– nisu selektivni i uništavaju sve tretirane biljke a najčešča im je primjena na  zakorovljenim ne poljoprivrednim površinama ( željezničke pruge, kanali, groblja i dr. ). Primjenjuju se i na strništima, višegodišnjim nasadima ( voćnjaci, vinogradi ), livadama i pašnjacima, za desikaciju  poljoprivrednih kultura prije kombajniranja ali pri toj primjeni treba paziti  na doziranje i karence.

Selektivni herbicidi

– djeluju selektivno na tretirane biljke ( širokolisni ili uskolisni ) 

Sistemični (translokacijski)

- ove herbicide biljka usvaja putem korijena ili lista te ih svojim provodnim snopovima prenosi (translocira) do svih organa tako da tretirana biljka ugiba u cjelini.

 

Kontaktni herbicidi

– oštečuju biljne organe na mjestu dodira sa sredstvom (potrebna dobra aplikacija).

Desikanti i defolijanti

– uništavaju zelene dijelove biljaka (sprječavaju prelazak sistemičnih bolesti u podzemne organe, olakšavaju berbu ili žetvu kultura)

Najnovije objave