Manje značajni štetnici kruške

 

Ostali manje značajni štetnici kruške su:

 

Kruškin trips (Taeniothrips inconsequens Uzel.)

Rogati cvrčak (Stictocephala bisonia Kopp & Yonke)

Jabučna zelena uš (Aphis pomi De Geer)

Smeđa kruškina uš (Melanaphis pyraria Pass.)

Travna uš jabuke (Rhopalosiphum insertum Walk.)

Kalifornijska štitasta (Quadraspidiotus perniciosus Comst.)

Jabučna koma uš (Lepidosaphes ulmi Lind.)

Crvena kruškina štitasta uš (Epidiaspis leperii Sign.)

Kruškina osa predivica (Neurotoma flaviventris Retz.)

Obični hrušt (Melolontha melolontha L.)

Voćna strizibuba (Tetrops praeusta L.)

Smeđi listojed (Phyllobius oblongus L.)

Savijač kožice ploda (Capua reticulana Hb.)

Jabučni savijač (Cydia pomonella L.)

Kruškin savijač (Cydia pyrivora Dan.)

Mali mrazovac (Operophtera brumata L.)

Mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata Wied.)

Izdvojeni sadržaj