Orijentacijski programi zaštite breskve

Uvodne napomene distributera Fitopromet d.o.o.

Distributer SZB i gnojiva je programe zaštite i gnojidbe za pojedine kulture napravio na temelju sredstava za zaštitu bilja i gnojiva koja su registrirana i imaju dozvolu za promet na hrvatskom tržištu.

U programima distributer SZB i gnojiva informativno navodi i sredstva koja u nekim zemljama imaju proširene dozvole za primjenu na pojedinim kulturama, kao i sredstva koja su ispitana u pokusima za neke druge namjene.

Distributer SZB i gnojiva programe navodi kao orijentacijske jer ovise o klimatskim uvjetima, zdravstvenom i općem stanju pojedinog nasada te drugim uvjetima i kao takvi podložni su promjenama.

Program zaštite breskve - Fitopromet d.o.o.

  Potrebe za 1 ha odraslog nasada. Za starost nasada od 2 godine zadane količine je potrebno množiti s 0,4 do 0,5, dok nasade stare 3 godine količine je potrebno množiti s 0,6 do 0,7.

Najnovije objave