Mjesto cijepljenja marelice na podlogu

Mjesto cijepljenja marelice na podlogu

Izbor podloga za marelicu

Zadovoljavajuće podloge za marelicu još uvijek nema što dovodi do teškoća u uzgoju i širenju ove atraktivne voćne vrste. Kao podloge u Hrvatskoj više se koriste generativne od vegetativnih podloga. 

Kod nas se marelica još uvijek najviše cijepi na sjemenjak džanarike (P. myrobalana). Ta podloga nije dovoljno podudarna s marelicom i odlikuje se velikom genetskom raznovrsnošću zbog čega marelica na džanarici često strada od apopleksije. Džanarika je jako bujna podloga, osjetljiva na niske temperature te zbog produljene vegetacije marelica na njoj često smrzne. Iz tog razloga se preporučuje cijepiti marelicu na bjelošljivu (P. domestica L.) na većoj visini od tla (80 do 100 cm). Ova podloga je trnovita što otežava rad pri cijepljenju. Od bjelošljive, kao dobre podloge izdvojene su BB 1, GF 43, GF 1380, PENTA i TETRA.

BB 1

Iznimno dobra generativna podloga za marelicu, posebno za pjeskovita tla. Cijepljena na tu podlogu marelica manje strada od apopleksije, obilnije rađa, a plodovi su kvalitetniji i krupniji spram ostalih podloga. Preporučuje se marelicu cijepiti na 80 do 120 cm od tla na tu podlogu.


GF 43

Umjereno je bujna podloga koja ne stvara korjenove izdanke i pogodnija je za vlažnija tla. Nije zaražena virusima šljive.


GF 1380

Selekcija je bjelošljive pogodna za gušću sadnju. U Hrvatskoj nije registrirana.


PENTA

Obećavajuća podloga. Otporna je na nedostatak kalcija u tlu, a idealna je za nasade koji se ne mogu navodnjavati. Otporna je na trulež korijena (P. cinnamoni).


TETRA

Najbolja od svih podloga za marelicu. Skraćuje vrijeme dozrijevanja za 3 do 5 dana. Otporna je na trulež korijena, ali i na nematode korjenova vrata (Meloidogyne spp.).


Marelica se može cijepiti i na razne sjemenjake vrsta i sorata marelice.

Sjemenjak badema

ima ograničavajuću upotrebu zbog inkompatibilnosti s marelicom pa se  obavezno treba koristiti međupodloga Luizet ili Royal. Sjemenjak badema se koristi kao podloga za marelicu za sušna tla bogata fiziološki aktivnim vapnom.


U SAD-u se marelica dosta cijepi na vinogradarsku breskvu na kojoj rano prorodi i daje plodove dobre kvalitete, no nažalost, sorte na toj podlozi žive kratko, osjetljive su na smrzavanje i nisu sve sorte marelice podudarne s vinogradarskom breskvom.


Zbog slabijeg ukorjenjivanja, brzog rasta i opasnosti od prenošenja virusa, vegetativne podloge za marelicu se rijetko upotrebljavaju. Mogu se koristiti različiti tipovi trnošljive (P. insititia), domaće šljive (P. domestica), Marijanke (P. mariana), Damascenke (P. damascena) i različiti tipovi križanaca.


Bilo bi najbolje da se podloge za marelicu proizvode postupkom mikrorazmnožavanja.

Izdvojeni sadržaj