Priprema tla za sadnju jabuke

Izgled nasada jabuke

Izgled nasada jabuke

Kako jabuka nakon sadnje ostaje na istom mjestu i do 30 godina, izboru i pripremi tla za uzgoj treba posvetiti punu pažnju.

Priprema zemljišta započinje krčenjem, čišćenjem i ravnanjem terena. Slijedi meliorativna gnojidba i duboko oranje. Ako se nasad namjerava podignuti na terenu s nagibom većim od 8 do 10%, tada se na terenu moraju prethodno napraviti terase. Nakon toga potrebno je izvršiti melioriranje terena. Potrebno je da tlo sadrži minimalno 3% humusa. Kako bi se količina humusa povećala za 1% na dubini od 40 cm u tlo treba unijeti 20 t/ha stajskog gnoja. Nakon što se tlo pognoji mineralnim i organskim gnojivima, slijedi duboko oranje na dubinu 50 do 70 cm. Zapravo dubina oranja ovisi o tipu tla tj. zbijena tla se oru dublje. Tlo boljih fizikalnih osobina može se orati i na dubinu od 40 do 50 cm. Najčešće vrijeme kada se tlo ore je u kolovozu i rujnu tj. onda kada je tlo umjerene vlažnosti.

Izdvojeni sadržaj