Ekološki uvjeti za uzgoj voćaka

Agrometerološka stanica

Agrometerološka stanica

 

Ekološki uvjeti govore i upozoravaju na to o čemu je potrebno voditi računa kada se polazi od ideje i želje da se na nekoj površini podigne suvremeni voćnjak. Znalačka interpretacija ekoloških uvjeta nekog područja ili lokaliteta upućuje na to može li se ili ne može na planiranom položaju podizati komercijalni plantažni nasad.

Voćke kao višegodišnje drvenaste biljke mogu uspijevati sako ako postoje povoljni ekološki uvjeti.

U ekološke čimbenike ubrajaju se klimatski, edafski i topografski uvjeti nekog područja. Ove čimbenike određenog područja i njihov utjecaj na uspijevanje voćaka neophodno je poznavati kako bi se prema njima izvršio pravilniji izbor vrste i sorata za sadnju. Bez pravilnog izbora sorte za pojedino područje ne mogu se očekivati zadovoljavajući uspjesi čak i od najboljih sorata uz najbolju agrotehniku jer vrijednost neke sorte ne određuju samo kvaliteta plodova i obilnost prinosa već prilagodba određenim uvjetima sredine.

Različite voćne vrste i sorte imaju i različite potrebe u pogledu ekoloških uvjeta.

KLIMA

Klimu nekog mjesta određuje geografski položaj prema moru tj. prema kopnu, količina i godišnji raspored oborina, nadmorska visina i sl.

 

TOPLINA

Toplina je neophodna ne samo za uspijevanje voćaka nego i za njihovo održavanje jer bez potrebne topline voćke ne mogu živjeti pošto toplina uvjetuje osnovne životne procese kao što su disanje, transpiracija, fotosinteza, zametanje, usvajanje mineralnih tvari iz tla, stvaranje cvjetnih pupova, razvijanje plodova i sl.

 

OBORINE

Određena količina vode u tlu i zraku neophodna je za osiguravanje obilnih priroda i plodova dobre kvalitete. Voda predstavlja ne samo sastavni dio tkiva voćaka već u mnogim slučajevima čini i najveći dio živih organa. Uloga vode je da prenosi mineralne tvari iz tla u sve organe voćke, održava turgor lišća i tkiva te stvara najpogodniju sredinu za odvijanje biokemijskih procesa.

Potrebe za vodom voćka namiruje padalinama. Količina padalina koju biljke koriste ovisi o jačini površinskog otjecanja, upijanja, isparavanja i načina kako tlo drži vodu. Osim količine padalina u voćarskoj proizvodnji vrlo je važan i raspored padalina tijekom vegetacije. Količina vode koja je neophodna voćkama nije jednaka za sve voćne vrste i sorte, a ovisi i o fenofazi razvoja. Najvažnije je da u periodu od svibnja do rujna, kada su potrebe voćaka za vodom najveće, ne nastupi suša.

 

SVJETLOST

Svjetlost je važan čimbenik za održavanje i plodonošenje voćaka. Svjetlost određuje intenzitet fotosinteze, utječe na razvoj krošnje, na zametanje i razvoj plodova, a posebno na njihovu kvalitetu. Svjetlosni uvjeti nisu jednaki u svim krajevima. Razlike se javljaju posebno u trajanju sunčeve svjetlosti kao i njenom intenzitetu. O trajanju osvjetljenja ovisi razvoj voćke po stadijima i njezino stupanje u fazu plodonošenja, dok o jačine osvjetljenja ovisi količina organske tvari koja će se stvoriti u lišću.

Različite vrste,a  i sorte imaju i različite potrebe prema svjetlosti. Na količinu svjetlosti utječe se samo posredno pravilnim rasporedom i razmakom voćaka, oblikom krošnje, rezidbom i sl.

 

VJETAR

Djelovanje vjetra na uspijevanje voćaka ovisi o njegovoj jačini, pravcu, učestalosti, fiziološkom stanju voćke i ono može biti različito. Najčešće vjetar djeluje nepovoljno nego povoljno.

 

TLO

Tlo je jedan od osnovnih čimbenika pa se pravilnom izboru treba posvetiti posebna pažnja jer se učinjene greške vrlo kasno primjećuju, a uklanjaju se teško ili nikako.

Fizikalne i kemijske osobine tla uvelike odlučuju o vegetativnom i reproduktivnom razvoju same voćke. Racionalno se mogu koristiti samo ona tla koja omogućuju postojanje fiziološke ravnoteže između rasta i rodnosti. Fizička svojstva tla najvažnija su za uspijevanje voćaka. Ako ona nisu dobra, intenzivno voćarenje je isključeno jer popravak tala loših fizičkih svojstava je vrlo skupo i često neizvedivo. S druge strane kemijska i biološka svojstva mogu se relativno lako dovesti u povoljno stanje.

Za utvrđivanje pogodnosti tla za voćarstvo, potrebno je poznavati i vodni režim tla tj. kako upija i čuva vodu tijekom vegetacije.

 

POLOŽAJ (EKSPOZICIJA)

Ekspozicija je određena nadmorskom visinom, nagibom i stranom svijeta. Svi spomenuti čimbenici imaju relativnu vrijednost. Posebno je značajna za dobro plodonošenje voćaka.

 

NAGIB

Potpuno ravna zemljišta ne smatraju se idealnim za voćarsku proizvodnju, već ona malo nagnutija koja su više izložena suncu i provjetravanju, a manje pojavama kasnih proljetnih mrazova. Ukoliko je zemljište strmije, utoliko je njegova voćarska vrijednost manja. O stupnjevima nagiba ovisi odnos vlage i topline, mogućnost obrade i uopće primjena raznih pomotehničkim mjera i strojeva.

Izdvojeni sadržaj