Zaštita od korova - eko - uzgoj

Zaštita od korova - eko - uzgoj

Zaštita soje od korova

Korovi su konkurentne biljne vrste soje u pogledu hrane, vlage, svijetlosti i utječu na smanjenje prinosa. Korovska flora je raznovrsna. Korovi se lako prilagođavaju u drugim biljnim kulturama. Otporni su prema nepovoljnim uvijetima. Također imaju veliku moć reprodukcije.

Korovi se šire: vjetrom, vodom, životinjama, putem čovjeka. Od korovana nastaju velike štete kao što su: 

  • troše mnogo hrane,
  • umanjuju prinos biljnim kulturama,
  • umanjuju kvalitetu zrna, 
  • neki su otrovni, 
  • snižavaju temperaturu zemljišta i isušuju ga zbog pojačane transpiracije,
  • otežavaju obradu zemljišta,
  • uzrokuju polijeganje usjeva i žetvu,
  • neki su poluparaziti i paraziti,
  • prenose biljne bolesti,
  • poskupljuju proizvodnju.

Najčešći korovi u usjevu soje

Jednogodišnji travni korovi:

Muhar (lat. Setaria glauca),
Muhar zeleni (lat. Setaria viridis),
Svračica (lat. Digitaria sanguinalis),
Koštan (lat. Echinochloa crus gali).

Višegodišnji travni korovi:

Divlji sirak (lat. Sorghum halepene),
Pirika (lat. Agropyrum repens).

Širokolisni korovi:

Ambrozija (lat. Ambrosia artemisifolia),
Obična pomoćnica (lat. Solanum nigrum),
Štir obični (lat. Amaranthus retroflexus).

Primjena herbicida se vrši na dva načina i zavisi od sastava korovske flore, od tipa zemljišta, sadržaja organske materije, od pH zemljišta i od selektivnosti herbicida. Primjena herbicida može biti poslije sjetve a prije nicanja i poslije nicanja soje.

Mehaničke mjere njege

U periodu od sjetve do nicanja najčešće se ne primjenjuju mjere njegesoje osim u izuzetnim slučajevima kada se uslijed jakih i čestih kiša stvori pokorica. Tada se rotacionom kopačicom ili zvijezdastim valjkom razbija pokorica. Drljača se za razbijanje pokorice u usjevu soje ne smije koristiti.
Prva međuredna obrada (kultiviranje ili ručno okopavanje) obavlja se kada soja formira prvi troliska, a druga i treća kultivacija na razmaku od 10 do 15 dana. Treće međuredno kultiviranje se mora završiti prije nego što soja zatvori redove.

Dubina kultiviranja mora biti u skladu s porastom korijenovog sistema, a to znači da je prvo kultiviranje najdublje oko 10 cm, drugo od 7 do 5 cm i treće najpliće od 5 do 6 cm. Na zemljištima dobrih fizičkih osobina izostavljanje međuredne obrade povlači sa sobom smanjenje prinosa. Uspješna primjena herbicida pruža mogućnost da se smanji broj međurednih kultiviranja. Danas se na znatnom broju gospodarstava u uvjetima uspješne primjene herbicida potpuno izostavlja međuredna obrada, što značajno doprinosi smanjivanju troškova proizvodnje.

Program zaštite

Aktivna tvar

Namjena

Faza razvoja

Doza

Trifluralin

jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi

prije sjetve uz inkorporaciju

1,5 l/ha lakša tla 

2,5 l/ha teška tla

Metolaklor

jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi

nakon sjetve prije nicanja

0,8 - 1,3 l/ha

Dimetenamid

jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi

nakon sjetve prije nicanja

1,4 l/ha

Metribuzin

jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi

nakon sjetve prije nicanja

0,5 - 0,7kg/ha

Oksasulfuron + okvašivač

jednogodišnji širokolisni korovi

između 1 - 3 troliske

80 - 100 g/ha

Fomesafen

jednogodišnji širokolisni korovi

2 - 4 lista korova neovisno o fazi soje

1 - 1,5 l/ha

Bentazon

jednogodišnji širokolisni korovi

1. put u prvoj troliski + 2. put u trećoj troliski

1 l/ha + 2 l/ha

Cikloksidim ili Propakizafop ili Haloksifop - R ili Kizalofop -tefuril iliFenoksaprop -P - etil ili Fluazifop - p -butil

jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

nakon pojave prve troliske soje ili 3 - 5 listova korova

1 - 3 l/ha

0,8 - 1,5 l/ha

0,5 - 1,5l/ha 

1,5 - 1,7l/ha

1,5 - 2,5 l/ha

1,5 l/ha

Dikvat

desikacija soje

14 dana prije berbe

2,5 - 3,5 l/ha


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj