Obrada, priprema tla i gnojidba sirka

Visina stabljike sudanske trave

Visina stabljike sudanske trave

Stočni sirak dobro reagira na gnojidbu organskim i mineralnim gnojivom. Na prosječno plodnim tlima potrebno je osigurati oko 130 – 160 kg/ha dušika, 130 – 150 kg/ha fosfora i 130 kg/ha kalija. U rasporedu gnojidbe valja postupiti isto kao za kukuruz.

Obrada i priprema tla za sirak

Obrada tla provodi se prema istim načelima i na isti način kao i za kukuruz. Sije se kasnije od kukuruza, pa postoji veća opasnost od isušivanja tla i od zakorovljenosti. 

Da bi se to spriječilo, potrebno je tlo kultivirati do sjetve. Stočni sirak ima sitnije sjeme, i usporeni početni razvoj, pa tlo za sjetvu treba fino prirediti da bi se sjetva mogla kvalitetni obaviti.

Osnovna obrada tla ovisi o pretkulturi. Osnovno oranje treba izvesti u jesenskom periodu na dubinu 25 - 30 cm, a zajedno s oranjem, ako je moguće, obaviti i osnovnu gnojidbu. Rano u proljeće treba pristupiti dopunskoj obradi tla, tj. zatvoriti brazdu da bi se spriječio gubitak vode te kvalitetno pripremilo tlo za sjetvu. Pred sjetvu cilj je stvoriti mrvičastu strukturu s posteljicom za zrno. Najpraktičnije oruđe je sjetvospremač s dubinom rada do dubine sjetve.

Gnojidba sirka

Za visoke urode na srednje plodnim tlima gnojidbom bi trebalo dodati:

120-180 kg/ha N

80-100 kg/ha P2O5

100-160 kg/ha K2O

PRAVILO GNOJIDBE

Oranjem zaorati gnojiva s povišenim sadržajem fosfora (P2O5) i kalija (K2O) (NPK 7:20:30 i sl.) te jedan dio dušika (N) kroz UREU.
Predsjetveno gnojiti startnim gnojivom s izbalansiranim sadržajem svih hraniva (NPK 15:15:15 i sl.). Prihrana je u fazi 3-4 lista s KAN-om i iza svake košnje. Od prihrane do uporabe (košnje ili napasivanja) treba proći oko 20 dana.

Primjer gnojidbe sirka:

VRSTA GNOJIVA

OSNOVNA

PREDSJETVENA

PRIHRANA

PRIHRANA IZA KOŠNJE

NPK 7:20:30

300 kg/ha
NPK 15:15:15


200 kg/haKAN150 kg/ha

50 kg/ha

 50 kg/ha 

UREA

100 kg/ha

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj