Raž u fazi klasanja

Raž u fazi klasanja

Obrada, priprema tla i gnojidba raži

Količina mineralnih gnojiva ovisi o plodnosti tla i planiranom prirodu. Na lakšim, pjeskovitim tlima može se koristiti stajski gnoj i mineralna gnojiva.

Obrada i priprema tla za raž

Nakon ranijih predkultura obavlja se oranje strništa, ljetno oranje i predsjetveno oranje. 

Ore se do 30 cm dubine. Osnovnu obradu, osnovno oranje obavlja se 15 - ak dana pred sjetvu. Ako se zbog bilo kojih razloga ore neposredno pred sjetvu, u pripremi tla treba koristiti agregate koji će moći dovoljno zbiti tlo, a sjetveni sloj učiniti rastresitim, dobre strukture i homogenim. Osnovna obrada i predsjetvena priprema zemljišta za raž je slična kao i za pšenicu. Raž je zbog osobina klice osjetljiva na rastresita zemljišta, koja strada u takvim zemljištima. Iz tog razloga, zemljište na koje se sije raž, mora bit slegnuto (prirodnim ili umjetnim putem) prije početka sjetve. Ako se zemljište zbija mehanizacijom, tada u predsjetvenoj pripremi primjeniti sjetvospremače, koji donje slojeve zemljišta ostavljaju   u zbijenom stanju, a površinski sloj 4 - 5 cm  rastresitim.

Gnojidba raži

Na plodnijim tlima gnojidba se obavlja samo mineralnim gnojivima. Na prosječno plodnim tlima, za prirod od oko 5 t/ha treba osigurati oko 130 kg/ha dušika i 80-100 kg/ha fosfora i kalija.

Korjen raži dobro usvaja fosfor iz teže rastvorljivih fosfata. Na pjeskovitim i podzolastim zemljištima   za raž se gnoji stajnjakom 30 - 40 t/ha a na crnicama 15 - 20 t/ha. Kao prosječna količina NPK gnojiva za naše područje može se preporučiti: 80 - 100 kg/ha N, 60-80 kg/ha   P205 i 30 - 40 kg/ha K20. Bolje je, ako je to moguće, da se pri normiranju gnojiva za planirani prinos raži, koriste kemijske analize zemljišta. 

Unošenje gnojiva je kao kod pšenice, s tim da prihranu dušikom  treba obaviti što je moguće ranije.Radi ispred opisanih čimbenika ja u ovome tekstu ne želim nagađati i preporučiti količine mineralnih gnojiva kako bi se ostvario određeni prinos osim spomenuti da za osnovnu gnojidbu tla prakticiramo NPK hranjiva sa naglašenim sadržajem fosfora i kalija (npr. 7 - 20 - 30, 10 - 20 - 30, 10 - 30 - 20) iako sve opet ovisi o raspoloživom stanju fosfora i kalija u rezervama tla. Kada je u pitanju dušik pravilo je da se u jesenskoj obradi doda 1/3 od njegove ukupne potrebne što je obično dovoljno iz dijela NPK formulacija, i ništa (ako je predkultura leguminoza), odnosno 100 - 150 kg/ha uree (ako se radi o predkulturi koja ostavlja veliku masu žetvenih ostataka, npr. kukuruz). 

Na tlima srednje plodnosti usjevu raž­i treba gnojidbom osigurati:

80 – 120 kg/ha dušika (N)

60 – 80 kg/ha fosfora (P2O5)

30 – 60 kg/ha kalija (K2O)

Primjer gnojidbe raži:

Vrsta gnojiva

Osnovna

Predsjetvena

Prihrana

NPK 7:20:30

200 kg/haNPK 15:15:15


 200 kg/ha


KAN 200 kg/ha


Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj