Pastirska torbica

Pastirska torbica

Zaštita pšenoraži

Korovska flora u pšenoraži je tipična za žitarice. Najčešći korovi koje se javljaju su uskolisni: slakoperka, mačiji repak, divlja zob, ljuljevi, vlasnjače i drugo te širokolisni: kamenica, pastirska torbica, mišjakinja, kopriva, jaramen, priljepača, bročika i dr. 

Zaštita od korova obavlja se herbicidima na bazi aktivnih tvari fluroksipir i bentazon + diklorprop. 

Tritikale je otporan na bolesti, a u slučaju jačeg napada koriste se fungicidi kao i kod ostalih strnih žitarica.

Program zaštite od bolesti

Ativna tvar

Namjena

Faza razvoja

Doza

Triadimefon

rani napad pepelnice i rđe

od busanja - u početku napada pepelnice u proljeće

1 kg/ha

Propikonazol

bolesti lista i

stabljike

u vrijeme pojave bolesti (vlatanje) do cvatnje

0,5 l/ha

Flutriafol

bolesti lista i stabljike

od busanja do

od početka klasanja do

1,2 l/ha

Karbendazim

bolesti lista i stabljike

u vrijeme busanja

0,25 - 0,35 l/ha

Karbendazim + Propikonazol

bolesti lista i stabljike i klasa

od početka klasanja do početka cvatnje

2 l/ha

Karbendazim + Flutriaol

bolesti lista i stabljike i klasa

od početka klasanja do početka cvatnje

1,2 l/ha

Epoksikonazol

bolesti lista i stabljike i klasa

od početka klasanja do početka cvatnje

1 l/ha

Ciprokonazol

bolesti lista i stabljike i klasa

od početka klasanja do

početka cvatnje

0,5 l/ha

Tebukonazol

bolesti lista i stabljike i klasa

od početka klasanja do početka cvatnje

1 l/haŠtetnici se suzbijaju insekticidima kao i kod ostalih žitarica. ​Koriste se svi insekticidi koji su u prometu kod nas za suzbijanje štetnika, a registrirani su za tu namjenu.

Populacije miševa i voluharica prate se i ako je potrebno suzbijaju rodenticidima na bazi aktivnih tvari: bromadiolona i klorfacinona.

Zaštita od leme provodi se kada se na zastavičaru nalazi prosječno 1 - 1,5 ličinka i kad je barem 10 - 15 % ličinki izašlo iz jaja.

Insekticidi koji se koriste su na bazi slijedećih aktivnih tvari: alfacipermetrin u dozi 0,1 - 0,12 l /ha, lamda cihalotrin u dozi 0,2 - 0,3 l/ha, bifentrin u dozi  0,1 - 0,15 l/ha, cipermetrin u dozi 1 - 1,5 l/ha, cetacipermetrin i betacipermetrin u dozi 0,075 - 0,2 l/ha.

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj