Žitni balac

Žitni balac

Zaštita pšenice od štetnika

Najvažniji i najčešći štetnik koji se pojavljuje u uzgoju pšenice je žitni balac ili lema, a u pojedinim godinama mogu se pojaviti i lisne uši.

Najvažniji i najčešći štetnik koji se pojavljuje u uzgoju pšenice je žitni balac ili lema, a u pojedinim godinama mogu se pojaviti i lisne uši.

Program zaštite pšenice od štetnika

Populacije miševa i voluharica prate se i ako je potrebno suzbijaju rodenticidima na bazi bromadiolona i klorfacinona. Zaštita od leme provodi se kada se na zastavičaru nalazi prosječno 1 - 1,5 ličinka i kad je barem 10 - 15 % ličinki izašlo iz jaja.

Insekticidi:

  • alfacipermetrin u dozi 0,1 - 0,12 l /ha
  • lamda cihalotrin u dozi 0,2 - 0,3 l/ha
  • bifentrin u dozi  0,1 - 0,15 l/ha
  • esfenvalerat  u dozi 0,1 - 0,2 l/ha
  • cipermetrin u dozi 1 - 1,5 l/ha
  • cetacipermetrin i betacipermetrin u dozi 0,075 - 0,2 l/ha

Ukoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj