Plodored za duhan

Cvijet duhana

Cvijet duhana

Duhan bi trebalo obvezatno uzgajati u plodoredu jer se samo tako može dobiti visok i kvalitetan prirod. Trebalo bi ga uzgajati u plodoredu na isto mjesto dolazi svake četvrte godine.

Najbolji predusjevi jesu strne žitarice. Najlošiji predusjevi jesu leguminoze zbog mogućeg štetnog djelovanja dušika.
Zbog pomanjkanja odgovarajućih površina za proizvodnju duhana, on se najčešće uzgaja u monokulturi što dovodi do umornosti tla, povećanog broja štetnika i zaraza bolestima. Zato se nakon berbe duhana prakticira sjetva grahorice ili stočnog graška sa žitaricama, ilisjetva raži, pa se zelena masa zaore i na taj način popravljaju svojstva tla.


Primjeri plodoreda u uzgoju duhana:

I. primjer

II. Primjer

II. Primjer

IV. Primjer

šećerna repa

ozimi ječam

ozimi ječam

duhan

ozima ječam

duhan

duhan

uljana repica

duhan

krumpir

grahorica

ozimi ječam

krumpir

kukuruz

kukuruz

duhan

ozimi ječam

ozim ječam

ozimi ječam

kukruz

duhan

duhan

duhan

uljana repica


I. glavni usjev

postrni usjev

II. glavni usjev

postrni usjev

III. glavni usjev

postrni usjev

ozimi pšenica


ozima pšenica


ozimi ječam


duhan

ozima grahorica

duhan

crvena djetelina

duhan

ozima grahorica

krumpir


krumpir


krumpir


ozimi pšenica


duhan

stočni grašak

šećerna repa


duhan

crvena djetelina

kukuruz


ozima pšenica


kukuruz


uljana repica


duhanUkoliko želite pristupiti informacijama o najnovijim tehnologijama u poljoprivredi te modernom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji, kliknite ovdje.

Pratite nas također i na Facebook-u.

Izdvojeni sadržaj