Uvjeti za rast i razvoj salate

Uzgoj salate

Uzgoj salate

Salata je biljka blage klime. Optimalne temperature u vegetativnoj fazi razvoja za razvoj glavice ili rozete su od 12 - 20°C.

Za klijanje minimalne temperature su od 2 - 5°C a optimalne 15 - 20°C pri kojim salata niče već za 3 - 5 dana.

Temperature iznad 25°C izazivaju sekundarnu dormantnost koja smanjuje klijanje normalno klijavog sjemena za više 50% (ovisi o kultivaru).

- iznad 30°C većina kultivara ne niče,
- klijanje i nicanje je brže na svijetlu,
- mlade biljčice salate mogu podnijeti temperature do -5°C  a dobro ukorijenjene biljke s 5 - 7 listova mogu podnijeti uvijete kontinentalne zime. Što je salata bliže tehnološkoj zrelosti to je osjetljivija na niske temp.prijelaz u generativnu fazu (prorastanje) pospješuje dugi dan, visoke temperature zraka i tla te vernalizacija naklijalog sjemena odnosno mlade biljke,
- kroz vernalizaciju prolazi naklijalo sjeme pri temperaturama od 2 - 8°C kroz 2 - 20 dana.


Salata je biljka dugog dana te pri dužini dana u trajanju većem od 13 sati prorastanje nastupa nakon potpuno ili djelomičnog završetka vegetativne faze (ovisno o kultivaru). Ljetni kultivari salate su neutralni na dužinu dana.
Tla pogodna za uzgoj salate su srednje teška i dobro strukturirana iako se za raniji uzgoj preporučuju nešto laganija tla koje se lakše i brže zagrijavaju. Reakcija tla na kiju salata najbolje reagira je neutralna (pH 7). Salata j e jako osjetljiva na visoku koncentraciju soli u tlu naročiti na klor. Sadržaj soli od 0,3 - 0,4 % izaziva veća oštećenja salate. S obzirom na raznolikost klime u Hrvatskoj te na raznolikost kultivara koji su prilagođeni različitim klimatskim uvjetima, moguće je uzgoj salate tijekom čitave godine.

Izdvojeni sadržaj