Gnojidba salate

Mješavina različitih salata

Mješavina različitih salata

za jelo

Pri izboru gnojiva za gnojidbu tla prije sadnje presadnica zimske salate treba znati da je salata osjetljiva na visoku koncentraciju soli u tlu, što kod nje može izazvati rubnu palež lista, kasnije i rahle glavice salate. Pa stoga treba koristiti sulfatna gnojiva.

Potrebno je gnojiti s NPK 5 - 20 - 30 + 26 SO3 u količini od 50 g/m2 ili NPK 7 - 14 - 21 + 2 MgO + 18 SO3 u količini od 70 g/m2. Pred sadnju također treba dodati i 15 - 20 g/m2 Uree 46 % N.

Prvo prihranjivanje salate dolazi u stadiju 6 - 7 listova, kada se koristi 10 g/m2 KAN - a 27 % N + 4,8 MgO. Druga prihrana je 2 - 3 tjedna prije berbe kada se također koristi 10 g/m2 KAN - a 27 % N + 4,8 MgO. Znači sveukupno u obje prihrane koristi se 20 g/m2 KAN - a 27 % N + 4,8 MgO.

Primjer izračuna gnojidbe salate na otvorenom na osnovu:

  • vegetacija  od sadnje do berbe iznosi 45 dana,
  • na osnovu dvije prihrane KAN-om,
  • prosječni prinos 30 t/ha,
  • na osnovu NPK formulacije 5 : 20 : 30 S,
  • upotrebe uree.

Iznošenje hranjiva:

        73 kg N/ha

        29 kg P2O5/ha

        126 kg K2O/ha

Gnojidbena preporuka:

        81 kg N/ha

        82 kg P2O5/ha

        232 kg K2O/ha

Gnojiva:

        NPK = 5 : 20 : 30   591 kg/ha

         N  = Urea 65 kg/ha

         P  =

         K  =

Prihrana:

         2 x prihrana od 46 kg KAN/ha

Optimalna formulacija NPK gnojiva: 8 : 11 : 30

Bilanca hraniva (suvišak ili manjak):

       N = 0 kg/ha

       P2O5 = 36 kg/ha

       K2O  = -54 kg/ha

Izračun za salatu istih parametara ali s upotrebom formulacije NPK 5 : 14 : 20:

Iznošenje hranjiva:

        73 kg N/ha

        29 kg P2O5/ha

        126 kg K2O/ha

Gnojidbena preporuka:

        81 kg N/ha

        82 kg P2O5/ha

        232 kg K2O/ha

Gnojiva:

        NPK = 5:14:30 679 kg/ha

         N  = Urea 55 kg/ha

         P  =

         K  =

Prihrana:

         2 x prihrana od 46 kg KAN/ha

Optimalna formulacija NPK gnojiva: 8 : 11 : 30

 Bilanca hraniva (suvišak ili manjak):

       N = 0 kg/ha

       P2O5 = 13 kg/ha

       K2O  = -28 kg/ha

Izdvojeni sadržaj