Priprema tla i gnojidba graška

Nicanje graška

Nicanje graška

Grašak je biljka kratke vegetacije, zbog toga mora imati potrebna hraniva u lako pristupačnom obliku.

Priprema tla za grašak

Osnovna obrada tla obavlja se u jesen kako bi se omogućila što  ranija sjetva u proljeće. 

U proljeće se obrada tla usmjeruje na čuvanje zimske vlage. Na srednje teškim tlima treba izbjegavati pretjerano usitnjavanje tla frezanjem kako se ne bi stvorila pokorica koja otežava nicanje. U kontinentalnom predjelu je čak mogući uzgoj bez navodnjavanja. Ovisno o pretkulturi osnovana obrada tla može se obaviti i u rano proljeće.

Gnojidba graška

Osjetljiv je na stajsko gnojivo i ostala organska gnojiva. Dušikom se djelomično opskrbljuju pomoću bakterija na korijenu koje fiksiraju atmosferski dušik i provode ga u amonijski oblik lako pristupačan za biljku.  Isključivo se gnoje mineralnim gnojivima i samo pri pripremi tla za sjetvu. Prihrana se ne obavlja, jer se povećava bujnost, a smanjuje cvat i plod.

Sjetva graška  može započeti već u rano proljeće čim to vremenske prilike dozvole.
Pred osnovnu obradu  po površini tla se rasipa:

700 kg/ha NPK 7 - 14 - 21 + 2MgO + 18SO3 ili
500 kg/ha NPK 7 - 20 - 30 + Fe + Zn i nakon toga tlo se preore ili prekopa.
Prilikom pripteme tla za sjetvu dodaje se 100 kg/ha Uree + 46 % N.

Izdvojeni sadržaj