Zaštita brokule od korova

Rotokultivator- oruđe za međurednu kultivaciju

Rotokultivator- oruđe za međurednu kultivaciju

U cilju uništavanja korova i stvaranja što povoljnijega vodo - zračnog režima te razbijanja pokorice primjenjuje se međuredna kultivacija tla. 

Prva se obavlja 3 - 5 dana nakon sadnje, a iduće nakon svakog natapanja. Međuredna obrada provodi se sve dok se redovi ne zatvore. Na manjim površinama brokula se može i nagrtati, kako bi oblikovala adventivno korijenje. Korovi u usjevu brokule, osim kultivacijom i okopavanjem mogu se uništavati i herbicidima. Suzbijanje širokolisnih korova u kupusnjačama moguće je 7 - 8 dana nakon sadnje (ali prije nego korovi počinju nicati) koristiti pripravak na bazi aktivne tvari metazaklor (2-2,5 lit./ha), dok se naknadno protiv trava može koristiti fluazifop-p-butil (0,8-2 lit./ha). Karenca za kupus iznosi 49 dana.

Izdvojeni sadržaj